28-10-2011 of 21-12-2012?

Over de einddatum van de Mayakalender (deel 1)
door Nico Appelman
Een paar jaar geleden hadden twee Maya-onderzoekers, John Major Jenkins en Carl Johan Calleman, een discussie over de betekenis van de einddatum van de Mayakalender. Centraal stond de vraag: 'Eindigt de Lange Tellingkalender nu op 28 oktober 2011 of op 21 december 2012?' Dit blijft nog steeds de meest belangrijke vraag voor iedereen die geïnteresseerd is in het 2012-fenomeen. Deze vraag is van enorm belang, omdat dit praktische consequenties heeft voor hoe we ons gaan verhouden tot de toekomst. In dit artikel wordt de visie van Carl Johan Calleman beschreven.

John Major Jenkins

Calleman schrijft over zijn collega-wetenschapper Jenkins dat hij na bovengenoemde discussie verschenen is in een documentaire waarin 21-12-2012 gepresenteerd werd als een voorbestemde doemdag waarop de wereld tot een einde komt. Volgens Calleman zijn er mensen die profiteren van de claim dat de Mayakalender eindigt op 21-12-2012, terwijl de meeste weldenkende mensen deze visie afwijzen en niet uitgaan van een doemscenario. Calleman vindt het geen toeval dat we niet veel horen over 28-10-2011 in de mainstream media, juist vanwege een bepaald profijt wat hiermee te behalen is. Niemand die naar de einddatum 28-10-2011 verwijst, heeft ooit deze datum gepresenteerd als een voorbestemde doemsdag noch de Mayakalender geassocieerd met angst(scenario's).

Twee stromingen

Momenteel bestaan er twee intellectuele stromingen rond deze twee mogelijke einddata: één gebaseerd op geloof (21-12-2012) en één gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en daarmee 'evidence-based'(28-10-2011). De datum 21-12-2012 is gebaseerd op een nog niet bewezen geloof dat de Precessiecyclus iets zou betekenen voor de menselijke evolutie. Tot op heden zou geen enkele wetenschapper geprobeerd hebben om deze basis hypothese, dit vermoeden, te bewijzen. Daarentegen is de einddatum 28-10-2011 gebaseerd op gedegen wetenschappelijk bewijs dat de Negen Onderwerelden en Dertien Hemelen, die bekend zijn uit de oude Mayabronnen, inderdaad de kosmische evolutie in al haar aspecten beschrijft. Bovendien wordt er in geen enkel oud Mayageschrift het belang van de 26.000-jarige Precessiecyclus genoemd. Gebaseerd op niet meer dan een geloof is er een stroming ontstaan over de 21-12-2012 einddatum wat dient als een ideaal projectiescherm voor fantasieën, angsten en hoop in plaats van iets dat bewezen kan worden of wetenschappelijk begrepen kan worden vanuit de patronen van de Mayakalender.

Voorspellingen

De Mayakalender met de 28-10-2011 einddatum kan rationeel begrepen worden. De Mayakalender is inmiddels ook geverifieerd dan wel bevestigd door verschillende voorspellingen waaronder de voorspelling door Carl Calleman zelf: dat een economische instorting zou inzetten in de Vijfde Nacht in/rond november 2007¹'². Andere voorspellingen die ook accuraat waren, kunnen door iedereen geverifieerd worden in de boeken van Calleman. Daarentegen heeft nog geen enkele voorstander van de 21-12-2012 einddatum een vergelijkbare voorspelling gedaan op basis van de Mayakalender die naderhand accuraat bleek te zijn. Ook dit zou een signaal moeten zijn voor iedereen die naar een manier zoekt om de evolutie van de mensheid, die gebaseerd is op de Mayakalender, te begrijpen.

Tijd

Wat maakt de Mayakalender zo bijzonder? Waarom heeft de Mayakalender in tegenstelling tot alle andere kalenders wel een einddatum? Het antwoord hierop heeft te maken met het feit dat de Mayakalender een geheel ander soort tijd uitdrukt dan andere kalenders. De meeste kalenders zoals de Gregoriaanse, de Moslim, Boeddhistische of Joodse kalenders zijn gebaseerd op astronomische cycli en weerspiegelen 'doorlopende tijd'(continuous time). Omdat astronomische cycli (ongeacht of het nu de cyclus van de maan, de Aarde of de Precessiecyclus is) de komende miljoenen jaren ongewijzigd door zullen gaan, is er geen enkele reden om aan te nemen dat kalenders die hierop gebaseerd zijn ooit tot een einde zullen komen. Daar de Mayakalender wel een einddatum heeft, moet deze wel duidelijk op een ander soort tijd gebaseerd zijn: namelijk op 'bewustzijn gebaseerde tijd' (consciousness based time).

Oorsprong van de kalender

Als er in oude Maya bronnen gezocht wordt naar de oorsprong van de Lange telling kalender, wordt er nergens melding gemaakt van het feit dat deze gebaseerd zou zijn op welke astronomische cyclus dan ook. Maya bronnen zoals bijvoorbeeld de Tempel van Inscripties in Palenque vertelt nadrukkelijk dat de Lange Telling kalender gebaseerd is op de Wereldboom c.q. de Levensboom. Mayatijd is in feite gekwantificeerd en beschrijft verschillende bewustzijnsstadia van de Kosmische Levensboom. We kunnen ons leven, maar ook de menselijke ontwikkeling steeds begrijpen in het licht van deze bewustzijnssprongen/evolutiesprongen in tijd. Dit is echter niet te verklaren vanuit het geleidelijk en continue doorlopen van astronomische cycli die geen sprongen kent. Dat de evolutie van de mensheid in sprongen verloopt, is slechts pas kort geleden (in 2003) ontdekt door de moderne wetenschap onder andere aan de hand van fossielenonderzoek. Veel mensen verwachten daarom ook een evolutiesprong wanneer de Mayakalender ten einde loopt. Dit is natuurlijk niet onterecht uitgaande van eerdere evolutiesprongen die al hebben plaats gevonden! En deze evolutiesprongen kunnen per definitie nooit voortkomen vanuit geleidelijk doorlopende processen die zo kenmerkend zijn voor astronomische cycli.

28-10-2011

De einddatum, 28-10-2011, weerspiegelt een speciaal punt in de tijd waarop de Kosmische Levensboom haar hoogste kwantumstaat/bewustzijnsniveau bereikt. Dit betekent niet dat er sprake zal zijn van een nieuwe cyclus, maar dat het bevrijding betekent; in Hindoeïstische termen: bevrijding uit het Wiel van Karma en de hoop voor de opkomst van een wereld van Vrede en Harmonie. In het licht van deze interpretatie van de Mayakalender is er dus absoluut geen reden om aan te nemen dat de einddatum het einde van de wereld of een doemsdag betekent. Het betekent dat de evolutiesprongen tot een einde komen en dat na een tijd waarin de dingen op zijn plaats komen, de mensheid zelf haar eigen evolutie verder schept. Calleman verwacht niet dat er op deze einddatum nóg een evolutiesprong gemaakt zal worden, maar dat er juist een einde komt aan evolutiesprongen.

De Zesde Nacht

Sinds 8 november 2009 zitten we in het tijdvak van de Zesde Nacht van de Galactische Onderwereld welke voortduurt tot 2 november 2010, waarna de Zevende Dag van de Galactische Onderwereld zal volgen. De economische terugval die begon in de Vijfde Nacht zal in de Zesde Nacht versterken. We kunnen verwachten dat dit gepaard zal gaan met de val van de dollar en daarmee de val van het gevestigde monetaire systeem in de wereld. (dus wellicht ook de val van de euro en het uiteenvallen van de eurozone?) verschillende zaken kunnen zo'n gebeurtenis triggeren, maar waarschijnlijk zal het een politieke gebeurtenis zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat hetgeen dit zal triggeren, het de energie van deze Zesde Nacht zal zijn, dat dát met zich mee zal brengen. We kunnen ons slechts voorstellen wat zo'n instorting van de economie zal betekenen, maar het zal duidelijk zijn dat de gevolgen voor ons dagelijks leven verstrekkend zullen zijn. Het bewustzijn van de Galactische Onderwereld zal er voor zorgen dat er een beschermingsmechanisme voor de Aarde opgezet wordt dat eerst de economische groei stopzet. Daarom is het niet onverstandig om hierop voorbereid te zijn. De 2012-aanhangers zullen zich nauwelijks/niet hierop voorbereiden, omdat ze geen bewustzijnssprongen zullen (h)erkennen vóór het punt 21-12-2012 en daarmee dus achter de feiten aanlopen. Het is dus nu de tijd om wakker te worden en te doorzien hoe de media de waarheid manipuleert rond deze belangrijke einddatum.

De implementatie van een Nieuwe Wereld volgens het Kosmische Plan zal niet zonder weerstand plaatsvinden. Immers: sommigen zullen de macht over anderen willen blijven behouden. Echter de energie van de Zesde Nacht zal de laatste stuiptrekkingen en de uiteindelijke val van de Gevestigde Machtselite met zich meebrengen. De bankiers, regeringen, media en de regerende gevestigde orde wereldwijd zullen natuurlijk zoeken naar het opzetten van één nieuwe wereldmunt en aan de macht willen blijven; iets waar ze erg goed op voorbereid zijn. Dit zal vooral het geval zijn als mensen zich niet bewust zijn van de evidence-based Mayakalender. Mensen die zich wel daarvan bewust zijn, zullen in staat zijn om dit alles als een moeilijke periode te zien als deel van een proces wat ontworpen is om ons te leiden naar een nieuwe wereld.

Slot

Wat de einddatum ook zal zijn, het zal niet het einde van de wereld betekenen. Wel kunnen we de resterende tijd beter begrijpen aan de hand van de evidence-based Mayakalender. De Universele Onderwereld die in februari 2011 zal beginnen, zal een nieuw Eenheidsbewustzijn met zich meebrengen, gepaard gaande met een zegen van Zijn, Liefde en Compassie voor alle zaken precies zoals ze zijn. Dingen zullen in termen van de oude economie niet beter zijn, maar het leven zal wel plezieriger worden vanwege dat nieuwe bewustzijn. In de tijd die voor ons ligt, zullen we nog te maken krijgen met een verwarrende mengeling van schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen. Vanuit de wetenschap dat de Mayakalender eindigt op 28-10-2011 kan hierop kritisch voorbereid worden. Het geeft op zijn minst een criterium voor de komende fasen waarin de dingen zich zullen ontvouwen, zelfs als het nog een bepaalde tijd zal duren dat verschillende zaken zich zullen uitkristalliseren na deze einddatum. Een bron van autoriteit op het gebied van de Mayakalender is Don Alejandro Oxlaj van de Raad van Ouderlingen.

Hij verwerpt de einddatum 21-12-2012 als zijnde een misrekening; als een datum die door wetenschappers vooruit geschoven zou zijn (om samen te vallen met de winterzonnewende van 2012). Don Alejandro draagt de voorspelling uit van de Dertien Baktuns en de 13 Ahau (welke overeenstemt met de datum 28-10-2011) zonder zelf een specifieke einddatum te noemen.

Degenen die bewust deel willen nemen aan de komende evolutiesprongen en willen 'meesurfen op de golven van creatie', wat dit zal genereren, zullen deze kansen missen als ze de evidence-based Mayakalender met haar einddatum 28-10-2011 niet in acht nemen of zelfs afwijzen. Voor mensen die dit negeren en de 21-12-2012 profetie blijven aanhangen, zal dit directe gevolgen hebben voor hun eigen leven en hoe zij de toekomst zullen benaderen. Zij zullen dus steeds achter de feiten aan blijven lopen, zeker met het oog op de versnelling van de tijd in de komende periode. Dan zullen die 420 dagen verschil tussen deze twee einddata letterlijk en figuurlijk zo groot zijn als een dag en een nacht.

Referenties28-10-2011 of 21-12-2012?

Over de einddatum van de Mayakalender (deel 2 - slot)
door Nico Appelman
Vier jaar geleden hadden twee Maya-onderzoekers, John Major Jenkins en Carl Johan Calleman, een discussie over de einddatum van de Mayakalender. Centraal stond de vraag: 'Eindigt de Lange Tellingkalender nu op 28 oktober 2011 of op 21 december 2012?' In de septembereditie van Spiegelbeeld is de visie van Carl Johan Calleman belicht. Deze keer komt John Major Jenkins aan het woord.

E-mailcontact

Calleman en Jenkins hebben destijds uitgebreid e-mailcontact gehad over de einddatum van de Mayakalender. Carl Johan Calleman gaat in zijn visie uit van de einddatum 28 oktober 2011 en John Major Jenkins van 21-12-2012. Het e-mailcontact is op het internet te vinden en geeft duidelijk aan hoe verhit en persoonlijk deze discussie is. Opvallend is ook te lezen dat Calleman steeds weer nalaat zijn visie met argumenten toe te lichten, dan wel te onderbouwen, ondanks dat Jenkins hier herhaaldelijk om vraagt. Op een gegeven moment laat Carl helemaal niets meer van zich horen na een confronterende mail van John Major Jenkins. Wat overblijft, is een voor zichzelf sprekende stilte.

28-10-2011

Carl Calleman krijgt steun van zijn collega José Arguelles als het gaat om de datum 28-10-2011 als einddatum van de Mayakalender. Echter de meeste wetenschappers, zoals John Major Jenkins en Geoff Stray, houden zich vast aan de datum 21-12-2012 als einddatum. John schrijft over Callemans einddatum dat Calleman deze zèlf ontworpen heeft en dat Carl daarmee zijn eigen persoonlijke einddatum gecreëerd heeft. In Jenkins ogen verwerpt Calleman de 21-12-2012 datum en daarmee de waarheid rond deze einddatum. Calleman zegt zelf over 28-10-2011 dat deze datum door veel mensen in toenemende mate omarmd wordt. Bovendien voegt Carl hieraan toe dat zelfs nu Don Alejandro namens de Raad van Maya Ouderlingen de datum 21-12-2012 verwerpt als einddatum maar één ding kan betekenen: namelijk dat zijn datum van 28-10-2011 correct is.

21-12-2012

Over 21 december 2012 zegt Jenkins dat het niet zijn eigen persoonlijke datum is, maar dat deze datum door veelvuldig en jarenlang interdisciplinair onderzoek door verschillende wetenschappers vastgesteld is. Het is niet zijn eigen uitvinding, maar een eenvoudige voorstelling van de fundamentele oriëntatie van de Maya tijdsfilosofie die door veel wetenschappers als ook door de True Count in de hooglanden ondersteund wordt.De conclusie die in dit kader door de onderzoekers steeds bevestigd werd, is dat de 13 Baktun einddatum 21 december 2012 is. Iets wat John Major Jenkins verschillende malen steeds weer herhaalt in zijn mailwisseling met Carl Calleman: 21 december 2012 = 13.0.0.0.0 = 4 Ahau (terwijl Calleman uitgaat van de 13 Ahau-visie). Dhr. Jenkins voegt daar nog aan toe dat hij in zijn werk, wat betreft het diepere spirituele onderwijs met betrekking tot het einde van cycli, opgehelderd heeft wat aanwezig is in de primaire documenten hierover van de Mayan Creation Myth en in de bewerkte gebeeldhouwde monumenten van Izapa, wat de oorspronkelijke plaats is van de 2012-kalender. Hierin krijgt John Major Jenkins bijval en de steun van zijn collega Geoff Stray.

Geoff Stray

Geoff Stray is de schrijver van het boek: "Beyond 2012" Hij is het absoluut niet eens met de visie van Carl Johan Calleman en schrijft dat ook duidelijk in zijn artikel van 9 juni 2010. Dat Carl Johan Calleman zijn collega John Major Jenkins afschildert als "Doomsday Fanatic" vindt Geoff volkomen misplaatst. Ten eerste omdat John absoluut geen aanhanger is van een doemscenario; iets wat Carl dondersgoed weet. Ten tweede hebben de filmproducenten een buitengewoon bedrieglijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de documentaire over 2012. De interviews met Jenkins werden op een oneerlijke en leugenachtige manier bewerkt door filmproducenten, terwijl zij verzekerd hadden om 2012 niet te promoten vanuit een doemdagperspectief! De uitspraak van Carl Calleman, dat het belang van de Precessiecyclus nergens genoemd wordt in de Mayageschriften, wijst Geoff eveneens sterk van de hand. Immers: de epigrafen Michael Grofe en Barbara Macleod hebben onafhankelijk van elkaar bewijs gevonden dat de Maya's wel degelijk de Precessie volgden! Feitelijk, zo schrijft Geoff Stray, is er een stortvloed aan astronomische verbanden in de 13 data van Tortugero Monument 6, welke nu nog steeds verder ontcijferd worden door Maya-onderzoekers.

Dit weerlegt meteen de woorden van Calleman die er van uitgaat dat de Lange Telling niets te maken heeft met de Precessiecyclus of andere astronomische cycli. Geoff geeft enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Mayakalenders zonder twijfel betrekking hebben op astronomische cycli: drie Tzolkings is exact één Marsjaar (3x260=780), acht Haabs is exact vijf Venusjaren (8x365=5x584), 46 Tzolkings = 405 Lunaire maanden, één 13-Tun-cyclus = 6 Marsjaren = 18 Tzolkings en vijf 13-Baktun cycli is één Precessiecyclus. Geoff benadrukt nog eens dat hij niet gelooft dat de ontwikkelingen een toppunt bereiken op die ene datum 21-12-2012, maar dat het gaat om een proces wat de jaren daarvóór en daarná beslaat!

Terugkerend gespreksonderwerp

Een steeds weer terugkerend onderwerp van gesprek in de e-mailuitwisseling is Don Alejandro Oxlaj. Don Alejandro is een gezaghebbende persoon binnen de Raad van Ouderlingen in de Mayacultuur en een autoriteit op het gebied van de Mayakalender. Calleman schrijft over Don Alejandro dat hij hem gesproken heeft in een interview en dat Don Alejandro 21-12-2012 als einddatum verwerpt als zijnde een misrekening; als een datum die door wetenschappers vooruit geschoven zou zijn (om samen te vallen met de winterzonnewende van 2012). Don Alejandro, zo beweert Calleman, draagt de voorspelling uit van de Dertien Baktuns en de 13 Ahau, welke overeenstemt met de datum 28-10-2011. Meerdere malen verzoekt John Major Jenkins zijn collega Carl Calleman per mail om nadere informatie hierover, waar hij het interview op het internet kan vinden én waarom Don Alejandro 21-12-2012 als einddatum verwerpt. Immers Jenkins heeft ook een bestand met een interview van Don Alejandro. Het lijkt hem waardevol en in het belang van duidelijkheid om aantekeningen uit te wisselen en te vergelijken. Echter Carl Calleman komt niet voor de dag met informatie, toelichting of verduidelijking.

Bezwaren van Jenkins

John Major Jenkins beschrijft verschillende bezwaren ten aanzien van zijn collega Calleman. Het eerste bezwaar wat Jenkins heeft, is het feit dat Carl Calleman de door zorgvuldig en op interdisciplinaire samenwerking gebaseerde onderzoek verkregen einddatum 21-12-2012 verwerpt. Hiermee verwerpt Calleman de waarheid ten gunste van zijn eigen einddatum 28-10-2011. Volgens Jenkins getuigt dit niet van respect voor het gedegen onderzoek wat gedaan is, noch van respect voor de bewezen en authentieke einddatum, maar juist van verduistering en negeren van basis fundamenten. De doorn in het oog van Jenkins dat hier direct mee samenhangt, is het feit dat Calleman nooit eens uitgelegd heeft waarom het interdisciplinaire bewijs, die argumenteren voor de einddatum 21-12-2012, volgens Carl fout is. Calleman verwerpt de datum 21-12-2012 zonder te beargumenteren op welke gronden hij deze datum verwerpt. John helpt Carl herinneren aan een stuk wat John vele jaren geleden, nog vóór de betreffende intensieve mailwisseling, op verzoek van Carl op zijn site heeft gezet en welke de eigen woorden waren van Calleman zelf! Carl Calleman schreef toen: "Vele mensen zijn gefascineerd geworden door het feit dat de Maya Lange Tellingkalender eindigt in 2012." Wat John vreemd vindt, is dat Carl zelf schreef over "het feit" dat de Mayakalender eindigt in 2012, maar blijkbaar van gedachten veranderd is zonder dat hij ooit heeft uitgelegd waarom hij van inzicht veranderd is.

Jenkins grootste frustratie is dat Calleman Don Alejandro Oxlaj aanvoert om aan te geven dat deze autoriteit op het gebied van de Mayakalender de einddatum 21-12-2012 verwerpt zónder dat Calleman met aanvullende informatie en/of argumenten komt om dit toe te lichten. Bovendien wil John ook uitleg van Calleman waarom Don Alejandro in het verleden andere meningen was toegedaan over 2012. Ook hier gaat Calleman niet op in. Deze stilte van de kant van Calleman vindt John onwetenschappelijk en niet professioneel. Echter John Jenkins volhardt en blijft werken aan informatie en waarheid over Don Alejandro's visie. Enige weken later doet John een verhelderende ontdekking.

Jenkins ontdekking

John Major Jenkins had al het vermoeden dat er iets niet klopte met betrekking tot het onderwerp Don Alejandro, juist omdat collega Calleman niet bereid was om extra informatie en toelichting te geven over waarom Don Alejandro de einddatum 21-12-2012 verwerpt. Na ruim vijf weken heeft Jenkins toegang gekregen tot de informatie die Carl Calleman achtergehouden had. John kreeg een bevestiging van zijn vermoeden toen hij ontdekte dat Calleman de woorden van Don Alejandro verdraaid had, bewust gemanipuleerd had, ten dienste van zijn eigen einddatum! Carl Calleman heeft hierin een misleidende rol gespeeld. De Maya-ouderling verwierp in feite helemaal niet de datum 21-12-2012, maar benadrukte dat er sprake was van een procesgeoriënteerde verschuiving, een shift, die niet gekoppeld is aan een specifieke datum. John confronteerde zijn collega Carl hiermee. Direct hierna stopte het e-mailcontact van de kant van Calleman.

Don Alejandro

John Major Jenkins wijst Carl Johan Calleman op de website majanmajix.com/infocenter.html als het gaat om de visie van Don Alejandro. Daar Don Alejandro spreekt over de 60-72 uur dat de Aarde door een "donkere wolk" heen gaat, beginnende op 20-12-2012, zou dat niet betekenen dat hij 21 december 2012 erkent als de accurate einddatum van de Mayakalender? Bovendien ondersteunde Don 21-12-2012 in een interview dat verschenen is in "Mysterie van de Kristallen Schedels." Jenkins maakt Calleman duidelijk dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het kalendrische artefact dat verwijst naar een specifieke datum en de procesgeoriënteerde evolutiesprong dat het spirituele werk is. John onderstreept dat Don Alejandro niet zo zeer 21-12-2012 als einddatum verwerpt, maar dat Don liever het belang benadrukt van het niet fixeren op een toekomstige einddatum maar in plaats daarvan je te verbinden met het inmiddels zich al ontvouwende spirituele proces.(Ditzelfde heeft Don Alejandro ook weer gezegd in zijn internetuitzending van 15 augustus 2010. Daarin verscheen hij als Wandering Wolf, zoals hij als Maya Oudste bekend staat. Hij vertelde over de in totaal 13 Baktuns: één periode rond de zon en dat we de 13e Baktun van de Lange Telling beëindigen, maar dat hij geen exacte (eind)datum heeft).

Slot

John Major Jenkins ziet 21-12-2012 als de traditionele en authentieke Maya einddatum en zeker niet als doemdag. Hij spreekt over de "Equation of Mayan time", het vergelijken van de Mayatijd met onze tijd: 13.0.0.0.0 = 21-12-2012 = 4 Ahau, welke fundamenteel is en door de meeste studenten en aanhangers van de Mayatraditie omarmd en ondersteund wordt. Hij heeft nooit beweerd dat spirituele transformatie exact plaatsvindt op de desbetreffende datum. Het is niet zijn persoonlijke datum, maar een door zorgvuldig interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek verkregen datum en een authentieke artefact van Mayakalender traditie die we moeten erkennen en respecteren. Jenkins is hierin heel duidelijk en stellig: "In tegenstelling wat Carl Calleman verkondigt: de einddatum 21-12-2012 stáát en blijft de accurate einddatum." John Major Jenkins benadrukt dat "datgene wat we wensen te voorkomen is dat het wereldlijke bioscoopbezoekende publiek denkt dat de Mayakalender het einde van de wereld voorspelt: dat is niet zo! We hoeven ook niet te wachten op welke einddatum dan ook, want de zegen van het eeuwige nu ligt niet gelegen in de toekomst, maar in het Nu waar alle spirituele transformatie in plaatsvindt. De wetenschap achter de Mayakalender is diepgaand, significant en inspirerend. Het heeft onder andere alles te maken met healing en vernieuwing!"

Referenties: