De geheimen van het Vaticaan (deel 1)

Over de voorspellingen van de Heilige Sint Malachy
door Nico Appelman
De term "paus" stamt van het Oudgriekse woord "pappas" wat letterlijk "vader" betekent. Het is één van de hoogste titels van het hoofd van de hiërarchie van de Rooms-Katholieke kerk waarmee de hoogste geestelijke macht belichaamd wordt. De paus wordt door de Katholieken gezien als discipel van Christus, als leider van de RK-kerk en daarmee als plaatsbekleder (geen plaatsvervanger!) van Christus op aarde. Immers het woord plaatsvervanger zou een gelijkschakeling met Jezus suggereren, welke er natuurlijk niet kan zijn. De eerste paus was Paus Petrus, de directe apostel van Christus na diens overlijden in het jaar 33 na Christus. Na Paus Petrus volgden nog vele pausen. Over de verschillende pausen is veel geschreven en niet in de laatste plaats door de Heilige Sint Malachy.

Wie is deze Sint Malachy? Welke voorspellingen heeft hij reeds in 1139 gedaan over de pausen? En waarom is er juist nu verhoogde belangstelling voor deze heilige in het algemeen en zijn voorspellingen in het bijzonder?

De Heilige Sint Malachy

In 1094 kwam Maelmhaedhoc O'Morgair in Armagh, Noord-Ierland, ter wereld. Toen hij naar school ging, kreeg hij een Latijnse naam en heette hij vanaf dat moment Malachy. Op 25-jarige leeftijd werd hij tot Rooms-Katholiek priester gewijd. Vervolgens vervulde hij na 1124 het ambt van Aartsbisschop van Connor. Malachy had naast helende gaven eveneens helderziende kwaliteiten. Het meest markant waren echter zijn voorspellende gaven.

Tot zijn belangrijkste en meest besproken voorspellingen horen uiteraard de voorspellingen die te maken hebben met de successie, de opeenvolging, van de toekomstige pausen. Deze voorspellingen had hij opgeschreven, nadat hij in 1139 tijdens zijn bezoek aan de paus in Rome een bijzonder visioen had gehad. In dit visioen verscheen er voor zijn geestesoog een lange lijst met 111 pausen. Deze voorspellingen zijn nauwkeurig bestudeerd en onderzocht en blijken griezelig accuraat te zijn; net als zijn eigen doodsvoorspelling trouwens, welke hij met exacte jaar en datum van overlijden uiterst precies wist te voorspellen!

De ontdekking

Nadat Sint Malachy zijn voorspellingen opgeschreven had, overhandigde hij dit document in vertrouwen aan Paus Innocentius II, die het vervolgens zorgvuldig opborg in de Archieven van het Vaticaan in Rome. Daar bleven de voorspellingen zo'n 450 jaar verstoken van publieke aandacht, totdat ze in 1590 ontdekt werden. Op deze ontdekking volgde publicatie, waarmee kopieën van de voorspellingen in omloop kwamen. Vele jaren later deed men nog een merkwaardige ontdekking naar aanleiding van een versie uit 1820. Daar verscheen opeens een 112e paus in de reeks van pausen. Deze zou later toegevoegd zijn door de Orde der Benedictijnen (van Sint Benedictus) maar behoorde niet tot het originele manuscript van Malachy, waarin slechts 111 pausen beschreven waren. (Meer hierover volgende keer in deel 2 van "De geheimen van het Vaticaan: Over de 112e paus".)

De voorspellingen

De Heilige Sint Malachy heeft in 1139 voorspellingen gedaan over maar liefst 111 toekomstige pausen, welke na de toen heersende paus, Paus Innocentius II, nog allemaal zouden volgen. Hij deed zijn voorspellingen over de pausen vanaf Paus Celestinus II (1143) tot aan "het einde van de wereld." Volgens zijn voorspellingen zal aan de lijn van pausen (abrupt) een einde komen. Waarom zijn de voorspellingen van de genoemde heilige dan juist nu zo actueel?

Dat heeft alles te maken met het feit dat Joseph Ratzinger, de huidige Paus Benedictus XVI, de 111e paus uit de voorspelling van Sint Malachy blijkt te zijn!! Een andere voorspelling, die van de Heilige Sint Benedictus, voegt over de laatste paus nog toe dat gedurende diens pontificaat (= ambtsperiode van een Paus) vrede zal komen. Bovenstaande roept de nodige vragen op. Is Paus Benedictus XVI daadwerkelijk de allerlaatste Paus? Zal er na zijn overlijden inderdaad geen paus meer komen? In hoeverre zal na de huidige paus in de toekomst plaats komen voor de veelbesproken Spirituele Wereldleider, de Maitreya?

Mystieke titels

De 111 pausen werden niet met naam en toenaam door Sint Malachy in zijn voorspellingen genoemd maar aan de hand van in het Latijn geschreven mystieke titels. Malachy had voor elke paus een mystieke titel genoteerd, waarmee een kenmerkend aspect van de desbetreffende paus beschreven werd. Men heeft ontdekt dat zo'n karakteristiek bijvoorbeeld een sleutelgebeurtenis kon zijn in de persoonlijke geschiedenis van die paus of een attribuut die uniek was voor juist die paus zoals zijn mantel of pauselijk wapenschild.

Andere karakteristieken verwijzen naar een land van herkomst van een paus, naar zijn achternaam, zijn geboorteplaats, zijn talenten of kwaliteiten of zijn karaktertrek(ken). Zo had Sint Malachy al in 1139 voorspeld dat de paus na Innocentius II en daarmee de allereerste paus uit zijn voorspelling, een paus zou zijn die zou voldoen aan de mystieke titel: "Ex castro Tyberis" wat betekent: "van een kasteel aan de Tiber." Nu weten we dat met deze karakteristiek, dat het ging om Paus Celestinus II (1143-1144). Immers: Celestinus II, die oorspronkelijk Guido Del Castello de Castellis heette, was geboren in het Italiaanse Citta di Castello in Toscane aan de oever van de Tiber. Castello betekent in het Italiaans: kasteel en komt niet alleen terug in de achternaam maar ook in de geboorteplaats van deze paus!

Elke mystieke titel blijkt een uiterst accurate beschrijving en voorspelling te zijn van een specifieke paus. Zo geeft de mystieke titel "Ex Magnitudine Montis" ("van een grote berg") heel treffend een omschrijving voor Paus Eugenius III (1145-1153). Zijn familienaam was Montemagno en hij was geboren in het kasteel van Grammont, wat in het Latijn mons magnus heet. Net als zijn familienaam heeft zijn geboorteplaats de betekenis van "een grote berg". Paus Pius II, die paus was van 1458-1464, kon gematcht worden met de karakteristiek: "De Parvo Homine" ("over een kleine man"). Dit was makkelijk te herleiden.

Zijn geboortenaam was namelijk Enea Silvio Piccolomini, waarbij Piccolomini in het Italiaans zich laat vertalen met: "kleine man". Paus Clemens XIII die van 1758-1769 paus was, correspondeert met de mystieke titel: "Rosa Umbriae" ("de roos van Umbrië"). Deze karakteristiek is wederom goed verwoord, daar deze paus hechte banden had met de Italiaanse provincie Umbrië. Tevens zien we de roos terug in het provincie-embleem van Umbrië.

Voor Giovanni Battista Montini, beter bekend als Paus Paulus VI (1953-1968), was de karakteristiek "Flos Florum"("Bloem der bloemen") toebedeeld, dit vanwege de drie leliebloemen die in het familieschild van de Montini's voorkomen.

"De Medietate Lunae" ("van de halve maan") past naadloos bij Paus Johannes Paulus I, die slechts een maand paus was. Hij vervulde zijn functie in 1978 van de stand van de halve maan in augustus tot en met de stand van de halve maan in september.

Zijn bijnaam was: "de lachende Paus", waarmee het halve maantje eveneens in verband kan worden gebracht. :-) Het was ook in die periode dat het Moslimextremisme flink toenam, waarbij de Arabische landen olie gingen inzetten als wapen tegen de westerse landen. En zoals veel mensen weten is het symbool voor de Moslimwereld: inderdaad de halve maan.

Na het overlijden van Paus Johannes Paulus I volgde het pontificaat van de meest geliefde paus onder de moderne pausen: Paus Johannes Paulus II. Het was vanwege de wel heel korte regeerperiode van zijn voorganger dat Karol Wojtyla, wat zijn oorspronkelijke Poolse naam was, de naam Johannes Paulus II gekozen had. Deze "Polish Prince of the Catholic Church" bleef geruime tijd paus tot in 2005. Sint Malachy had hem 838 jaar eerder al aangekondigd als: "De Labore Solis" ("over het werk van de zon"). En alweer is er hier geenszins sprake van een toevallige mystieke titel, maar van een uitermate accurate karakteristiek van de 266e paus uit de geschiedenis en tevens 110e paus uit de voorspelling van St. Malachy. "De Labore Solis" heeft een direct verband met het leven van Paus Johannes Paulus II. Immers: Karol Wojtyla werd op 18 mei 1920 geboren in Polen gedurende een zonsverduistering. Op 8 april 2005 was er wederom sprake van een zonsverduistering, maar toen gedurende zijn begrafenis!

Voor de allerlaatste paus, de 111e paus uit de voorspelling van Sint Malachy resteerde slechts nog één mystieke titel: "Gloria Olivae" ("de glorie/overwinning van de Olijven"). Gezien de accuratesse van de voorgaande voorspellingen moest dit wel een onmiskenbare karakteristiek zijn voor onze huidige Paus Benedictus XVI. En inderdaad: "Gloria Olivae" was eenvoudig te rijmen met Paus Benedictus XVI.

Joseph Ratzinger werd geboren op 16 april, de feestdag van de Heilige Sint Benedictus en noemde zich zelf naar deze heilige, maar ook om in de voetsporen te treden van Benedictus XV. Immers in zijn uitleg over zijn naamskeuze zei hij: "Ik wil Benedictus XVI genoemd worden om hiermee een spirituele band te scheppen met Benedictus XV "who was a courageous prophet of peace who guided the Church through turbulent times of war." Zodoende volgde hij Paus Johannes Paulus II op als Paus Benedictus XVI. Laat nu net een Orde der Benedictijnen bekend staan als "the Order of the Olivetans". Bovendien draagt het symbool van de Orde der Benedictijnen een olijftak met zich mee! Maar er is meer aan de hand.

De voorspelling van Malachy wordt ondersteund door een andere voorspelling. De Heilige Sint Benedictus voorspelde niet alleen dat de allerlaatste paus van hun Orde zou zijn, maar eveneens dat "before the end of the world his Order, known also as the Olivetans, will triumphantly lead the Catholic Church in its fight against evil".

Hiermee voorspelt hij dat er vrede zou komen. Dit zou een meer dan welkome vervulling van de laatste voorspelling zijn. De sleutel hiervoor ligt in de mystieke titel. "Gloria" verwijst naar een overwinning; een triomf. Vrede valt in mijn visie zeker binnen deze categorie, daar vrede altijd voor iedereen een overwinning is. Dat het niet onwaarschijnlijk is dat er wel eens daadwerkelijk vrede zou kunnen gaan komen, wordt bevestigd door "Olivae": olijven en olijftakken staan namelijk symbool voor vrede. Bovendien heeft paus Benedictus XVI zichzelf kenbaar gemaakt als voorvechter van de vrede: "I would like to place my ministry at the service of reconciliation and harmony between persons and peoples, since I am profoundly convinced that the great good of peace is first and foremost a gift of God, a precious but unfortunately fragile gift to pray for, safeguard and build up, day after day, with the help of all."

Slot

Aan de voorspellingskracht van de Heilige Sint Malachy valt nauwelijks iets af te dingen: "up to this point his prophecies have been deadly accurate!" We zullen de voorspellingen dan ook serieus mogen nemen. Wat nu nog blijft staan, is de allerlaatste voorspelling van deze heilige. Het zal de komende tijd spannend blijven of deze eveneens bewaarheid wordt of niet. Persoonlijk denk ik niet dat het zo'n vaart zal lopen dat Paus Benedictus XVI daadwerkelijk de allerlaatste paus zal zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat onze huidige Paus de laatste paus is "tot het eind van de wereld" zoals Malachy aangeeft. Zeker niet omdat dit in een te groot contrast staat met de voorspelling van de Heilige Sint Benedictus dat er gedurende zijn regeerperiode vrede zal komen. Dit kan niet duiden op een "eind van de wereld" in de betekenis van een catastrofe. Nee, mijn hypothese is dat dit eerder geïnterpreteerd moet worden dat Paus Benedictus XVI de laatste paus is tot aan "het einde van de wereld zoals we die nu nog kennen."

In dat geval veronderstelt dit dat de voorspellingen van Sint Malachy een verband houden met 2012. Malachy bedoelde mijns inziens dat de allerlaatste paus niet de paus zou zijn "tot aan het einde van de wereld", maar "tot aan het einde der tijden!" Dit zou tevens een verklaring kunnen geven voor het feit dat Sint Malachy in zijn voorspellingen niet verder kwam dan 111 pausen. Immers vanuit zijn "oude wereld en oude tijdscode" is het inderdaad moeilijk om over de "drempel van 21-12-2012" voorspellingen te doen over "een nieuwe tijd, een nieuwe wereld of zelfs een nieuwe dimensie." De voorspellende gaven van de heilige Sint Malachy kenden blijkbaar ook letterlijk en figuurlijk zijn grenzen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Het zij hem vergeven.

Referenties:De geheimen van het Vaticaan (deel 2)

Over de 112e paus.
door Nico Appelman
De Heilige Sint Malachy heeft reeds in 1139 voorspellingen gedaan over maar liefst 111 pausen vanaf Paus Celestinus II (1143) tot aan "het einde van de wereld." Een verklaring voor het feit dat Malachy niet verder kwam dan de lijst met 111 pausen, ligt in de beperking van zijn gaven. Wellicht kon hij met zijn gaven niet voorbij de "drempel" van 21-12-2012 naar een Nieuwe Tijd kijken. Wat de voorspellingen echter zo bijzonder maakt, is dat deze zo griezelig accuraat gebleken zijn. De voorspellingen zijn juist nu zo ontzettend actüel, omdat onze huidige Paus, Paus Benedictus XVI, de 111e en daarmee de laatste paus is uit de voorspellingen van Sint Malachy. Maar is dit wel daadwerkelijk het geval?

Geknoei met manuscript

Na de ontdekking van de voorspellingen van Sint Malachy werden deze in 1590 gepubliceerd en kwamen er kopieën daarvan in omloop. Ruim 200 jaar later deed men een merkwaardige ontdekking. In een versie van de voorspellingen van Malachy uit 1820 verscheen daar opeens een 112e paus! Naar verluid zou deze later toegevoegd zijn aan het originele manuscript van Sint Malachy door de Orde der Benedictijnen. Exacte duidelijkheid hierover ontbreekt echter. Deze 112e paus maakt dus feitelijk geen deel uit van de voorspellingen van Malachy, maar is wel een veelbesproken onderwerp van gesprek. Over die 112e paus is wel wat genoteerd, maar niet op dezelfde manier zoals bij alle 111 voorgaande pausen gebeurd is. Bij de 111 pausen van Malachy is er steeds aan de hand van een korte en in het Latijn geschreven mystieke titel een specifieke paus beschreven. Dat is bij de toevoeging van de 112e paus niet het geval. Dit bevestigt het idee dat dit niet van Malachy afkomstig kan zijn geweest.

Voorspelling paus 112
De tekst die men ontdekte in de versie van de voorspellingen van Malachy uit 1820 waren de volgende in het Latijn toegevoegde woorden:

"In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus,
qui pascet oves in multis tribulationibus:
quibus transactis civitas septicollis dirütur,
et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
Finis


De vertaling hiervan is:
Gedurende de laatste vervolgingen van de Heilige Katholieke Kerk zal de troon/zetel bezet worden door Petrus Romanus, die zijn schapen zal voeden in de vele beproevingen/tegenspoed. En wanneer deze zaken beëindigd zijn, zal de "Stad der Zevenheuvelen" verwoest worden en zal de ontzagwekkende/geduchte "rechter" zijn volk/mensen berechten/veroordelen. Het einde.

Bovenstaande tekst belooft weinig goeds en bevat veel ontij voor de Katholieke kerk in het algemeen en voor Rome (de Stad der Zeven Heuvelen) cq Vaticaanstad in het bijzonder. Het duidt op het einde van de Katholieke kerk en daarmee een einde aan de pausen. Deze tekst is vlak onder de mystieke titel van "Gloria Olivae" (waarmee de 111e paus in de voorspelling van Malachy aangeduid is) aangetroffen. Daarmee is eigenlijk niet duidelijk of deze toegevoegde tekst bedoeld was als aanvulling op de 111e paus of dat het hier gaat om een hele nieuwe toevoeging en dus iets zegt over de 112e paus. Dit heeft nogal wat conseqünties. In het eerste geval, als deze tekst een toevoeging is voor paus 111, dan moeten we ons afvragen of Petrus Romanus en Paus Benedictus XVI daadwerkelijk één en dezelfde zijn. In dat andere geval moet met Petrus Romanus iemand anders bedoeld worden en krijgen we na Paus Benedictus XVI nog een 112e paus. Wie is nu toch die Petrus Romanus?

Petrus Romanus

Petrus Romanus wordt vertaald met Petrus de Romein. "Peter the Roman" means a curial cardinal who imposes his rock-solid beliefs on other people." Het is dus een pauselijke kardinaal die zijn rotsvaste geloof aan andere mensen overdraagt.. Het is dus eigenlijk een algemene omschrijving voor een paus. Elke paus is per definitie een Petrus Romanus! Petrus verwijst immers naar de allereerste paus, Paus Petrus, die paus werd na het overlijden van Christus. Een paus is een rechtmatige opvolger van de apostel Petrus. De Romein verwijst in dit geval naar de verblijfplaats van de paus. Dit is Rome, waarvan de inwoner een Romein genoemd wordt.

Paus Benedictus is Petrus Romanus

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen we concluderen dat Paus Benedictus XVI een Petrus Romanus is in algemene zin. Wat blijft staan, is de vraag of Paus Benedictus de specifieke Petrus Romanus is zoals toegevoegd is aan de voorspellingen van Malachy. Petrus Romanus zou de laatste paus zijn omdat diens regeerperiode samen zou vallen met het begin van het eerste deel van de tegenspoed en beproevingen waarover geschreven is. Er worden verschillende argumenten genoemd waarmee aannemelijk gemaakt zou worden, dat Petrus Romanus verwijst naar de huidige paus. De beproevingen en de tegenspoed waar in de Latijnse tekst over geschreven wordt, zouden zich al aan het aftekenen zijn. Dit zou te wijten zijn aan de woorden van Paus Benedictus zelf tijdens zijn "lectio magistralis" (Een lectio magistralis is een college gegeven door een gezaghebbende persoon, die enthousiast een inspirerend verhaal houdt op het gebied van zijn expertise).

Op 12 september 2006 hield Paus Benedictus XVI een preek welke beschouwd werd als een belediging van de Islamitische wereld. Na deze preek zouden de vervolgingen tegen het Christendom zijn begonnen: een Christelijke kerk werd in de brand gestoken in Tulkarem en een Italiaanse non werd vermoord in Mogadisio. Na deze ongelukkige preek kreeg Paus Benedictus XVI te maken met ernstige bedreigingen, waaronder een mogelijke aanval op Rome/Vaticaan. De terroristen zouden geschreven hebben: "We swear to destroy the Crosses in the heart of Rome. We will not have peace till your thrones and your crosses will be destroyed".

Dit neemt net als de Latijnse tekst de vormen aan van een catastrofe. In een filmpje op you tube wordt dit helemaal uitgewerkt. Daarin is te zien hoe een Derde Wereldoorlog ontstaat, de paus Rome ontvlucht, Vaticaanstad vernietigd wordt en vervolgens een nieuwe paus komt. De naam van die 112e paus wordt in datzelfde filmpje ook alvast maar bekend gemaakt. Het zou gaan om Francis Arinze die dit moment een kardinaal is die oorspronkelijk afkomstig is uit Nigeria.

Benedictus is niet Petrus Romanus

De Latijnse tekst die toegevoegd is aan de voorspellingen van de Heilige Malachy blijft dubieus en twijfelachtig. Er is veel tegenstrijdigheid. Het is namelijk niet in overeenstemming te brengen met de laatste voorspelling van Malachy waarin hij de laatste paus typeerde met "Gloria Olivae" oftewel "Overwinning van de Olijven." Waarbij vrede, glorie en olijven eerder te associëren zijn met overwinning dan de geschetste tegenspoed of vernietiging van Rome. Bovendien rijmt het ook niet met de voorspelling van de Heilige Benedictus. "Saint Benedict himself prophesised that before the end of the world his Order, known also as the Olivetans, will triumphantly lead the Catholic Church in its fight against evil". Dit triomfantelijke duidt m.i. eveneens eerder op vrede dan op een catastrofe.

Waarom zouden we twijfelen aan de voorspellingen van deze twee heiligen van wie de voorspellingen elkaar zo sterk aanvullen en ondersteunen? Daarmee dringt meteen de vraag aan ons op: hoe valide is de toevoeging van de Latijnse tekst eigenlijk? Ik betwijfel of we dat serieus moeten nemen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat de genoemde Latijnse tekst meer met "doemdenken" van doen heeft, dan dat het gaat om spiritüel inzicht van God, zoals bij Malachy wel het geval zou zijn geweest. Daarmee worden niet onterecht vraagtekens bij de toevoeging door de Orde van de Benedictijnen gezet. De vraag die leeft, is :hoe accuraat is deze voorspelling eigenlijk? Wie is überhaupt verantwoordelijk voor deze tekst? Dit was nergens terug te vinden op het internet. Nergens wordt melding gemaakt van een naam van een persoon die dit voorspeld/geschreven heeft en in hoeverre deze persoon nog méér voorspellingen gedaan heeft en of deze al dan niet accuraat waren! Wellicht is er hier bij deze Latijnse tekst van precies hetzelfde sprake als wat over de voorspellingen van Nostradamus gespeculeerd wordt op de site van het katholieke nieuwsblad: namelijk van "een practical joke waar we eeuwen mee zoet zijn." Of zoals op de portal van surfende katholieken wordt geschreven: "Al dergelijke 'profetieën' hebben met elkaar gemeen dat ze inspelen op diepere angsten van onze tijd en daar hun (on)geloofwaardigheid aan danken." Nee, mijns inziens is er geen sprake van een "practical joke". Dat is te kort door de bocht. Mijn veronderstelling is dat het hier gaat om een misplaatste en foutieve interpretatie van de voorspelling van Sint Malachy door de (onwetendheid van de) Orde der Benedictijnen.

Deze Orde heeft de voorspelling van Sint Malachy, dat "Gloria Olivae" de laatste paus is tot het "einde van de wereld" (en er abrupt een einde zal komen aan de lijn van pausen) veel te letterlijk genomen. Deze Benedictijnen hebben het "einde van de wereld" geïnterpreteerd als een fysiek einde. Dit blijkt ook heel duidelijk uit hun tekst waarin ze de uiteindelijke vernietiging van Rome aankondigen. Dat daar blijkbaar geen misverstanden over mochten bestaan, wordt nog eens flink benadrukt door het slotwoordje: finis;(einde).

Het einde van de wereld zoals Malachy beschreef, is echter niet het definitieve einde van de wereld, maar het "einde van de wereld zoals we die nu nog kennen." Malachy refereert hiermee, zonder dat hij het waarschijnlijk zelf wist, aan het "einde der tijden" en daarmee aan het magische jaar 2012, waarna er een nieuwe dimensie en een 'nieuwe wereld' op ons wacht. Met grote waarschijnlijkheid heeft de Orde der Benedictijnen dit niet geweten, anders zouden ze deze doemtekst niet toegevoegd hebben aan het manuscript van Malachy. Een ander argument waaruit blijkt dat er bij die Orde sprake moet zijn geweest van onwetendheid, is mijn vermoeden dat zij mogelijk ook nog eens niet op de hoogte waren van de voorspelling van "hun eigen" Sint Benedictus. Immers Benedictus zelf voorspelde dat de laatste paus van hun Orde de Katholieke kerk triomfantelijk zal leiden in haar strijd tegen het kwaad! Hadden ze dát geweten, dan zou dit zeker aanleiding zijn geweest om dit (met alle trots voor hun eigen Orde!) te noemen in hun tekst en had hun voorspelling een héél ander karakter en toon gekregen.

Tenslotte heeft de genoemde Orde vanuit hun geloofsovertuiging en kennelijke inspiratie voor bijbelprofetieën (waar ze blijkbaar wél mee bekend waren) een "Dag des Oordeels" in de voorspellende tekst verwerkt, waarin er een geduchte "Rechter" over zijn volk zal oordelen en rechtspreken. Hiermee krijgt de tekst weliswaar een bijbels karakter, maar het komt niet per definitie de geloofwaardigheid ten goede. Met alle genoemde argumenten is het zélfs nog maar de vraag of de eerder beschreven tekst wel afkomstig is van de Orde der Benedictijnen. Dit maakt de tekst nog twijfelachtiger dan ze als is.

Slot

Het lijkt er op z'n zachtst gezegd op dat deze roerige tekst nogal discutabel is, gebaseerd is op onvolledige kennis/onwetendheid, een onjuist beeld weergeeft en daarmee zeker niet als zeer betrouwbaar aangemerkt mag worden. Van Sint Malachy weten we inmiddels hoe verbazingwekkend accuraat zijn voorspellingen zijn geweest. Uitgaande van deze accuratesse is het aannemelijker om uit te gaan van de voorspellingen van Sint Malachy en Sint Benedictus dan van de toegevoegde Latijnse tekst. Tot zo ver zijn de voorspellingen van Malachy accuraat gebleken, dus waarom zou dat voor "Gloria Olivae" niet het geval zijn? Hij, Benedictus XVI, wil boven alles ook vrede.

Dit sprak hij onomwonden uit in zijn toespraak in 2005; "I would like to place my ministry at the service of reconciliation and harmony between persons and peoples, since I am profoundly convinced that the great good of peace is first and foremost a gift of God, a precious but unfortunately fragile gift to pray for, safeguard and build up, day after day, with the help of all". De kans is m.i. zeker aanwezig dat Paus Benedictus XVI gewoon paus blijft tot het "einde der tijden" tot in 2012 of zelfs daar voorbij. En na diens overlijden zal er gewoon weer een nieuwe paus komen in de Nieuwe Tijd. Andere culturen "voorzien" namelijk ook een Nieuwe Tijd; een toekomst met een hogere Dimensie, waarin liefde, vrede, eenheid en harmonie op ons wacht. Laten we daar niet alleen op vertrouwen maar ook gezamenlijk aan werken. We zullen nog even geduld moeten hebben.

Immers: "Prophecies, as a rule, cannot be proven until fulfilment."

Referenties:De geheimen van het Vaticaan (deel 3 - slot)

Over de onthullingen van het Sint Pietersplein
door Nico Appelman
Het wereldberoemde Sint Pietersplein in Rome trekt jaarlijks véle belangstellenden. Niet alleen katholieken en religieuzen weten hun weg naar het "Piazza San Pietro" te vinden, maar ook geïnteresseerden in de kunst, de geschiedenis, bouwkunst en architectuur vertoeven zich graag in dit deel van de Italiaanse hoofdstad.
Wat veel mensen bij een bezoek aan dit prachtige en bijzondere plein slechts zeer zelden "zien" is dat het Sint Pietersplein óók nog een heel ander verhaal vertelt: een symbolisch en kosmisch verhaal. Wat wil het Sint Pietersplein ons duidelijk maken? Wat onthult het plein ons?

Het Sint Pietersplein

Het Sint Pietersplein is ontworpen van 1656-1667 door de architect en beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini in opdracht van Paus Alexander VII. Het plein wordt aan weerszijden omgeven door een dubbele zuilenrij die door Bernini zelf beschreven wordt als "de moederlijke armen van de kerk". Deze zuilenrij bestaat uit 284 Dorische zuilen en 88 pilasters, in vier rijen, die vrijwel volledig symmetrisch staan. Op de zuilenrij staan 140 beelden van heiligen. De zuilen vormen samen een ovaal plein met een grootste binnendiameter van ongeveer 198 meter. Het plein is in totaal ruim 200 meter breed en ruim 250 meter lang.
Midden op dit plein torent de 340 ton wegende en 40 meter hoge obelisk.

Deze Egyptische obelisk is met veel man en macht uit Egypte naar Rome gebracht. Op de top van de obelisk bevindt zich een 1 meter hoog kruis. De straatstenen van het Piazza San Pietro tenslotte zijn, in een patroon van een windroos gelegd, die zeer nauwkeurig uitgelijnd blijkt te zijn met de 4 windrichtingen. Grenzend aan het plein domineert de Sint Pietersbasiliek. Dit immense bouwwerk is gebouwd van 1506-1626. Deze "Basilica di San Pietro" is juist op deze plek opgetrokken, omdat naar verluid hier de eerste paus, Paus Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn.

Een tweede blik

Wanneer we wat nauwkeuriger kijken naar het Sint Pietersplein en de Sint Pietersbasiliek dan zullen we ontdekken dat dit plein ons nog meer vertelt. De windroos wijst letterlijk naar de vier windrichtingen, maar wijst figuurlijk en symbolisch in een heel andere richting!

Laten we eens een kijkje nemen vanuit de lucht aan de hand van een plattegrond van de Sint Pietersbasiliek en het Sint Pietersplein. Zie onderstaande afbeelding 1.
Afbeelding 1: plattegrond van de Sint Pieter en Sint Pietersplein

het St.Pietersplein


De Sint Pieter

De Sint Pietersbasiliek is gebouwd aan de hand van een kruis als grondvorm (zie afbeelding). Het kruis wordt over het algemeen gezien als een Christelijk symbool; als een heilig symbool. Echter de kruis bestaat al veel langer. De oorsprong van het kruis dateert uit de Babylonische tijd. Het kruis is hiermee één van de oudste en universele symbolen.

In vroege en intelligente beschavingen vertegenwoordigde het kruis onder andere een symbool van dualiteiten. De horizontale arm werd geassocieerd met het aardse, het vrouwelijke, het destructieve, het negatieve, het passieve en de dood, terwijl de verticale arm de betekenis had van het hemelse, het spirituele, het mannelijke, het eeuwige, het creatieve, het positieve, het actieve en het leven. Voorts werd het kruis gezien als een symbool voor de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.

Het Sint Pietersplein

Het Sint Pietersplein onthult vooral in combinatie met de Sint Pietersbasiliek een buitengewoon herkenbaar symbool. Het kruis als grondvorm van de Sint Pieter vormt gezamenlijk met de ronde vorm van het Sint Pietersplein onmiskenbaar een op en top symbool voor het vrouwelijke. Zie daar de ? maar dan op z'n kop gezien in afbeelding 1.

Dit is nog maar het begin. D'r zijn meer symbolen op dit plein waarmee nadrukkelijk verwezen wordt naar het Heilig Vrouwelijke. Het rechte stuk direct naast de Sint Pietersbasiliek wat naar voren uitloopt tot aan de ronding van het plein wordt geassocieerd met een "vagina".(aangegeven met de rode kleur op de afbeelding) Daar waar het rechte stuk, de "vagina" stopt, begin de ovale vorm van het Sint Pietersplein wat vervolgens algemeen wordt beschouwd als een "moederschoot"; een "baarmoeder". Hiermee wordt nogmaals het verband met het vrouwelijke gelegd. Immers Bernini noemde de dubbele colonnades aan weerszijden van het plein al: "de moederlijke armen van de katholieke kerk". Het Heilige Vrouwelijke wordt ook nog eens gesymboliseerd en bekrachtigd door de twee fonteinen die zich aan beide kanten van de obelisk bevinden. Een fontein is immers een bron van water en daarmee een symbool voor vruchtbaarheid en leven. Je zou de fonteinen zelfs nog kunnen zien als de vrouwelijke borsten. En dit is interessant.

Dit is interessant omdat een baarmoeder een vruchtbare plek is; een plek waar nieuw leven ontstaat, waar groei, rijping, ontwikkeling en "transformatie" gaande is, waarna een geboorte plaatsvindt. En een geboorte is altijd een teken van een nieuw begin.

Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Als we de Sint Pietersbasiliek in samenhang zien met het Sint Pietersplein dan krijgen we wat meer duidelijkheid. Het kruis (de grondvorm van de Sint Pieter) bevindt zich buiten de "moederschoot" (het Sint Pietersplein) en symboliseert dus datgene wat al geboren is en inmiddels al bestaat, anders kan het zich niet buiten de baarmoeder bevinden. Het symboliseert het huidige tijdperk (van het Christendom), waarin we nu leven: een tijdperk waarin dualiteit de boventoon voert.

Dit kan niets anders betekenen dan dat datgene wat zich in de "baarmoeder" bevindt de toekomst symboliseert! Met andere woorden: er is nu een groei, ontwikkeling en transformatie gaande die als de tijd rijp is voor nieuw leven zal zorgen. D'r zal dus ook een "geboorte" gaan plaatsvinden. Maar een "geboorte" waarvan dan?

De sleutel hiervoor ligt binnen diezelfde "baarmoeder" verborgen in de symboliek van het Sint Pietersplein.

Wat we zien op het Sint Pietersplein is een achtpuntig kruis in de grote binnencirkel van het plein met een klein vierpuntig kruis in het midden van de kleine binnencirkel. Wat ook opvalt is dat er helemaal in het midden van het plein een gigantische obelisk aanwezig is. Dat is niet zomaar een obelisk, maar een duidelijk en oud Egyptisch symbool voor zonaanbidding en toewijding aan de zonnegod Amen-Ra. Het stelt feitelijk de zon zelf voor.

Wat is er zo bijzonder aan een vierpuntigkruis, een achtpuntig kruis en een zon?
Het gaat hem juist hier om de combinatie van de aanwezigheid van al deze aspecten!

Het achtpuntige kruis staat symbool voor het Aardse Kruis en het Galactische Kruis in hun beweging gedurende de Precessiecyclus¹. Een Precessiecyclus is de tijd van bijna 26.000 jaar die de aarde nodig heeft om één omwenteling (=precessiecirkel) te maken in haar reis langs de tekens van de dierenriem/sterrenbeelden. Het vierpuntige kruis helemaal in het midden symboliseert het exacte samenvallen van het Aardse Kruis met het Galactische Kruis. Deze gebeurtenis is er één van een heel bijzonder soort en wordt een Grote Galactische Uitlijning genoemd. Een Grote Galactische Uitlijning is een speciale gebeurtenis waarbij de aarde op één lijn komt met de zon en het hart van het melkwegstelsel. En "er is slechts één gebeurtenis in het Vissentijdperk dat zich kwalificeert voor dit kosmische gebeuren en dat is de Galactische uitlijning in het 2012-tijdvlak²." Op dat moment zal er sprake zijn van de "geboorte" van een nieuwe zon. De Zon is tevens het symbool voor Licht en Warmte en (nieuw) Leven! De plattegrond van de Sint Pietersbasiliek en het Sint Pietersplein, onthullen dus een boodschap die te maken heeft met het Heilig Vrouwelijke, met de Precessiecyclus en met de Grote Galactische Uitlijning. Hiermee is er meteen ook de link met het "Einde der Tijden".

Het verwijst dus naar het 2012-traject; naar een nieuw begin; naar de "geboorte" van een nieuw tijdperk, een nieuwe dimensie. Een dimensie waarin het afgescheidenheidsdenken en het denken in dualiteiten zal plaatsmaken voor het Eenheidsdenken en waarin non-dualiteit de boventoon voert, net als oordeelsvrijheid, verbondenheid, liefde en balans.

Maar d'r is meer. Dit symbool met het achtpuntige kruis is al véél ouder. Het is een symbool wat ook terug te vinden is bij een heel oude beschaving. We zien dit eveneens terug in de Hunab K'u van de Maya's! En dit kan geen toeval zijn. Kijk maar eens naar afbeelding 2! D'r lijkt me hier eerder sprake van een treffende gelijkenis. Merk eveneens op dat er bovendien een sterke overeenkomst is met het Yin-Yangsymbool; het symbool voor evenwicht/balans en non-dualiteit.
Afbeelding 2: Hunab K'u.

Hunab Ku - Galactic Butterfly


Heel duidelijk herkenbaar is óók hier het achtpuntige kruis, welke gevormd wordt door 2 verschillende vierpuntige kruisen, waarvan de één het Aardse Kruis en het andere het Galactische Kruis voorstelt. De spiraal in het midden symboliseert de draaiende beweging van de genoemde 2 kruisen ten opzichte van elkaar gedurende de Precessiecyclus.

Eén kruis is hierin weer heel bijzonder. Dit is het kruis in de vorm van het + teken. Dit kruis sluit zowel een enkelvoudig als een dubbel kruis in, waardoor er hier sprake is van dubbele symboliek. Het symboliseert naast het enkelvoudige kruis ook nog het samenvallen van het Aardse Kruis met het Galactische Kruis (gelet op de in totaal 8 rondingen aan de uiteinden van de armen van het enkelvoudige kruis!). Mijn conclusie luidt dan ook dat we dit bijzondere symbool moeten interpreteren als zijnde een verhaal waarmee niet alleen de beweging van het Aardse en het Galactische kruis ten opzichte van elkaar gedurende de Precessiecyclus verteld wordt, maar ook nog eens een verwijzing geeft naar een Grote Galactische Conjunctie.

Het andere kruis in de vorm van het x-teken is in zijn vorm eveneens bijzonder te noemen en bevat ook een dubbele symboliek. Het is feitelijk het samengaan van de "kelk"en de "kling";de symbolen voor respectievelijk het vrouwelijke en het mannelijke. Het oude symbool voor het vrouwelijke is het v-teken, de bovenste helft van het kruis met de vorm x.

De onderste helft van het kruis in de vorm van het x-teken is het symbool voor het mannelijke: de "kling". De Hunab K 'u symboliseert blijkbaar ook nog eens de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. Deze zijn in eenheid met elkaar verbonden; D'r is balans tussen beide en juist die eenheid en balans zijn kenmerken van de nieuwe Vijfde Dimensie!

En wat blijkt de Hunab K'u te zijn volgens de Maya's? (zie ook onze Hunab Ku informatie pagina)

De Maya's zien de Hunab K'u als het hart van de melkweg, de plaats die de Maya's de "kosmische baarmoeder noemen." Het is de Schepper van maat en beweging. De Hunab K'u wordt gezien als zender van uitstralende energie cq informatie. Voor de Aarde is de Zon de hoofdoverbrenger voor de energie van de Hunab K'u. Hunab K 'u is zowel het één als het ander, als noch het één noch het ander. Het is mannelijk én vrouwelijk en toch is het onzijdig. (non-dualiteit/non-dualisme).

Met deze overeenkomst wordt nog eens de link en de verwijzing naar het jaar 2012, het jaar waarin de Mayakalender eindigt en weer helemaal opnieuw begint benadrukt.

Dit wordt nog eens bevestigd door John Major Jenkins, een befaamd Mayaonderzoeker, die zegt voldoende aanwijzingen gevonden te hebben die aantonen dat de antieke culturen en spirituele tradities wereldwijd kennis hadden van de precessie van de aarde. Hij gelooft dat de Ouden wereldwijd artefacten en mythen hebben achtergelaten die ons vertellen over de belangrijkheid van de precessie en de zonnewende galactische uitlijning die zal plaatsvinden rond het jaar 2012.

Slot:

Het Sint Pietersplein en de Sint Pietersbasiliek in ogenschouw nemende, is er in mijn visie niet alleen sprake van een verwijzing naar het Heilig Vrouwelijke maar ook naar "het Einde der Tijden"; naar het einde van verschillende cycli. Het Galactische Jaar, de tijd van 225 miljoen jaar die ons melkwegstelsel nodig heeft om één rotatie te maken om haar as, komt ten einde en begint weer helemaal van voren af aan met een nieuwe cyclus. Dit zelfde geldt voor de Precessiecyclus. Deze komt in 2012 eveneens ten einde en begint dan na een kleine 26.000 jaar weer opnieuw. Bovendien eindigt de Mayakalender in december 2012 en is er in het 2012 tijdvlak ook nog eens sprake van een Grote Galactische Uitlijning waarbij de aarde precies op één recht lijn komt met de zon en het hart van het zonnestelsel.

Het einde van deze cycli luidt logischerwijs meteen het begin van een nieuwe cyclus in; de geboorte van een nieuw tijdperk; een New Age. Duidelijk is dat er aanwijzingen uit oude culturen zijn dat dit gepaard zal gaan met eenheid, verbondenheid en balans, een verhoogde trilling en daarmee een verhoogde dimensie en verhoogd bewustzijn.. Onder andere zal de mannelijke energie en mannelijke kwaliteiten die de afgelopen eeuwen zo nadrukkelijk op de voorgrond zijn geweest ook veel meer in balans komen met de vrouwelijke energie en de vrouwelijke eigenschappen.

Mijn vermoeden is dat niet alleen antieke culturen kennis hebben gehad van de precessie van de aarde en de galactische zonnewende-uitlijning, maar dat deze kennis ook aanwezig moet zijn geweest bij grootmeesters zoals Leonardo Da Vinci, Michelangelo en Bernini. Van hen is bekend dat ze veel met symboliek werkten. Dat zij over deze antieke kennis beschikt moeten hebben, zien we overtuigend genoeg terug in hun nalatenschap van de Sint Pieterskerk en het Sint Pietersplein.

Referenties: