Het 11:11-fenomeen (deel 1)

door Nico Appelman
"If your attention has been drawn to clocks and watches at exactly 11:11, then read the following," las ik enige tijd geleden op een site. Echter voor ik dit onder ogen kreeg, had ik al een heel proces achter de rug. Het begon voor mij ergens in november 2007, toen ik de slaapkamer in wandelde en mijn oog op de wekkerradio viel. Deze vertelde dat het elf over elf was. Diezelfde week overkwam mij precies hetzelfde. Frappant vond ik het wel, maar ik besteedde er geen aandacht aan.

Vanaf dat moment werd ik vaker geconfronteerd met 11:11. Het verscheen ook voor mij op de display van de videorecorder en de magnetron. Zelfs op de display van de telefoon op mijn werk zag ik tot twee keer toe dat een gesprek met een cliënt precies 1 minuut en 11 seconden (1:11) had geduurd. De 11:11 kwam nadrukkelijk op mijn pad.

Niet alleen 11:11, maar eveneens combinaties hiervan of veelvouden van 11. Ik zag regelmatig 22:22 of 11:33 of 4:44 of 22:55 etc. Deze ervaring hield niet op en bleef mij achtervolgen. In drie nachten op rij werd ik 's nachts op onverklaarbare wijze wakker (terwijl ik juist een goede doorslaper ben) en zag ik tot mijn verbazing die keren respectievelijk 2:22, 5:55 en 1:11 op mijn wekkerradio staan. Het hoogtepunt was dat mijn zoontje vol trots liet zien wat hij van Meccano gemaakt had: "Kijk eens papa: 4 enen op een rij:1111!" Inmiddels ben ik er achter gekomen dat dit verschijnsel een naam heeft: het 11:11-fenomeen.

Een wereldwijd fenomeen

Het 11:11-fenomeen blijkt niet een op zichzelf staande ervaring te zijn. Dit verschijnsel komt over de hele wereld voor. Vele mensen hebben hun ervaringen en variaties hiermee kenbaar gemaakt. Het blijft hierbij niet slechts beperkt tot het zien van 11:11 op klokken en displays, maar mensen rapporteren ook ervaringen van een bioscoopplaatsje op rij 11 stoel 11 tot inchecken in een groot hotel op de 11e verdieping in kamer 1111. Tevens zijn er mensen die bijzondere gebeurtenissen terugzien met het getal 11 of met het fenomeen 11:11.

Zo viel de Berlijnse Muur op 11-11-1989, stierf Yasser Arafat op 11-11-2004 en werd Nelson Mandela vrijgelaten op 11-2-1990. Het gaat hierbij niet alleen om situaties die al geweest zijn, maar eveneens om gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Zo zal bijvoorbeeld in 2012 de winterzon op 21 december op zijn laagste punt staan en wel op het tijdstip: 11:11 uur inderdaad. Het bijzondere aan die datum is dat deze numerologisch gezien ook weer op 11 uitkomt: 2+1+1+2+2+0+1+2=11. Binnen dit thema nemen de aanslagen op de Twin Towers in Amerika numerologisch en symbolisch een hele markante plaats in.

De aanslagen vonden plaats op 11 september (=11-9 = 1+1+9=11). Elf september was de 254e dag van het jaar: 2+5+4=11. Na 11 september resteerden dat jaar nog 111 dagen tot het eind van het jaar. De Twin Towers die eens zo statig naast elkaar stonden, zagen er eveneens uit als de twee enen van het cijfer 11. Het eerste vliegtuig (met 11 bemanningsleden!) wat de Twin Towers invloog, was de vlucht van American Airlines: AA-11. De A is de eerste letter van het alfabet. AA-11 staat dus eigenlijk symbool voor 11:11. Wat is dat toch met het cijfer 11?

Het 11:11-fenomeen

Onze fysieke werkelijkheid wordt gecreëerd door digitale codes. Zo maakt de 11 o.a. onderdeel uit van de verhouding 7:11 zoals deze terug te vinden is in de piramide. Nummers en numerieke codes definiëren ons bestaan. Het menselijke DNA, ons genetische geheugen, is voorgeprogrammeerd om geactiveerd te worden door digitale codes op specifieke momenten en frequenties (zoals nu in deze spannende tijd). Welnu: 11:11 is één van deze codes!

Deze codes ontwaken de geest naar verandering en naar bewustzijnsverhoging. 11:11 wordt geassocieerd met een "wake-up-call-code". Het kan gezien worden als een sleutel wat het onbewuste ontsluit en vrijmaakt op weg naar bewustzijnsverhoging. Letterlijk zou je kunnen zeggen dat het "tijd is om te ontwaken" en "wakker" c.q. bewust te worden. "Wake-up!" dus.

Het is niet alleen tijd om te ontwaken, maar bovendien tijd om ons voor te bereiden en klaar te maken voor de komende veranderingen: "those numbers would appear to signal the upcoming change." Met de al eerder genoemde voorbeelden uit de geschiedenis mogen we aannemen dat het cijfer 11 inderdaad in verband wordt gebracht met verandering en bewustzijnsverhoging.

In persoonlijk opzicht betekent 11:11: "the numbers 11:11 usually signal changes in the patterns of your life." Oude (denk)patronen en gedragingen zullen we loslaten en transformeren in nieuwe patronen. Patronen waarin het Eenheidsdenken steeds meer een belangrijke plaats zal innemen. Patronen waarin mensen meer leven vanuit hun Hogere Zelf, hun ziel en daarmee meer vanuit liefde, wijsheid en verbondenheid. Mensen zullen meer helderheid, healing en balans creëren voor zichzelf.

Het hoofdnummer 11

"11 is a double digit and is therefore considered a Master Number or Power Number."
Hiermee wordt aangegeven dat er met het getal 11 toch iets bijzonders en krachtigs aan de hand is. In de numerologie vertegenwoordigt de 11 onder andere: idealisme, verfijning van intuïtie, spiritueel inzicht, openbaring, artistieke en inventieve vaardigheden, androgynie (=balans tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten) geestelijk bewustzijn en zintuiglijke gevoeligheid.

De 11 staat voor balans. De twee enen uit de elf zijn in eenheid met elkaar verbonden en met elkaar in evenwicht, net zoals één Yin en één Yang samen een eenheid vormen en met elkaar in balans zijn. Niet alleen zullen wij zelf ons evenwicht vinden, maar ook de samenleving zal meer in balans, in eenheid en verbondenheid komen. "11 represents spiraling twin-strands of human DNA moving into higher frequency of consciousness."

Met andere woorden de 11 symboliseert de 2 tegenover elkaar gelegen DNA-strengen wat geactiveerd zal worden (o.a. door 11:11) en zich zal transformeren/ontwikkelen tot meer strengen en daardoor tot een hoger niveau van bewustzijn. Dit is al gaande. Zie hiervoor het artikel "Voorbij 2012, Veranderingen in het DNA". Met het zien van 11:11 zullen vaker synchroniciteiten in ons leven zich voordoen. We zullen ons tevens bewuster worden van de betekenis van die synchroniciteiten; die schijnbaar toevallige gebeurtenissen. We zullen een "Grotere Realiteit" waarnemen en gaan betreden.

Dit is inherent aan het toegenomen bewustzijn en de verander(en)de kijk op de wereld en het leven. De 11:11 wake-up-call zal ons herinneren aan ons werkelijke doel; onze levensmissie hier op aarde. We zullen 11:11 vaker zien en intenser ervaren naar mate we vaker in de flow van verhoogde energetische trilling, verhoogd bewustzijn of versnelde persoonlijke veranderingen zitten.

Hoofdnummers en superhoofdnummers

Naast het hoofdnummer 11 hebben veelvouden van dit hoofdnummer ook hun specifieke betekenis en numerologische waarde. Deze getallen maken deel uit van de "Grotere Realiteit": een werkelijkheid die gebaseerd is op liefde, eenheid en verbondenheid in plaats van op angst, afgescheidenheid en dualiteit. Het betreft hier niveaus van inwijding waar we door heen gaan tijdens onze spirituele en evolutionaire transformatie.

Daar waar 11 staat voor bewustzijnsverhoging, veranderingen en het ontstaan van het nieuwe, staat 22 voor: op dat nieuwe voortborduren, bestendigen en cultiveren en nieuwe levens en een nieuwe wereld creëren. De 33 betreft: "universele service door de versnelling van ons Eénwezen. Het evenwicht tussen het lichamelijke en het spirituele wordt becijferd door het hoofdnummer 44, waarmee het de basis vormt van ons nieuwe leven.

55 symboliseert individuele vrijheid. Vrijheid die we ervaren door vrij te zijn en los te komen van oude patronen uit ons verleden. Bij 66 gaat het om het uitvoeren van onze eigen verantwoordelijkheden op een liefdevolle en creatieve manier, terwijl 77 diepe inzichten, wijsheden, kennis en openbaringen representeert. De 88 staat voor het verkrijgen van meesterschap over onze gedachten, onze gevoelens en gedragingen. Tenslotte vertelt de 99 over de vervolmaking van een cyclus op het gebied van evolutie en daarmee een flinke sprong vooruit.

We kunnen niet alleen geactiveerd worden door deze hoofdnummers, maar ook door zogenaamde superhoofdnummers zoals 111, 222, 333 enz. Deze superhoofdnummers hebben eveneens zo hun specifieke trilling die "ons op diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert."

Het zien van deze superhoofdnummers in het algemeen en de 11:11 en afgeleide hoofdnummers in het bijzonder, is voor ons steeds een positieve bevestiging dat we ons op het juiste pad bevinden en dat we met ons verhoogde bewustzijn veranderingen in de patronen van ons leven tegemoet zullen gaan. Volgende keer meer over het 11:11-fenomeen in deel 2 van deze trilogie.

Referenties:Het 11:11-fenomeen (deel 2)

door Nico Appelman
Het zien van 11:11 op digitale klokken, wekkerradio's, videorecorders en magnetrons is een ervaring die wereldwijd voorkomt. "You will experience a sudden awakening after which reality is never the same." De cijfers 11 van het 11:11-fenomeen staan voor activering van je DNA, verhoging van je bewustzijnsniveau en "the upcoming change in the patterns of your life." Eenmaal geactiveerd door het 11:11-fenomeen ga je je eigen wereld anders waarnemen. De 11:11 vertelt je dat je over je grenzen en beperkingen heen mag denken.

Je wordt je bewust(er) van de ware en diepere aspecten van het leven: Liefde, Eenheid en Verbondenheid. Je zult een Grotere Realiteit binnen gaan en meer synchroniciteiten, ofwel schijnbare toevalligheden, ervaren. De 11:11 vormt een brug in de overgang van dualiteit en afgescheidenheid naar Eenheid en Verbondenheid.

Activatie van de 11:11-doorgang

Om de brug te kunnen betreden op weg van dualiteit naar eenheid werd de "Poort" hiertoe, de zogenaamde "Doorgang van de 11:11", geopend. Dit gebeurde ruim 16 jaar geleden. Op 11 januari 1992 verzamelden zich meer dan 144.000 mensen over de hele wereld in kleine en grote groepen om de "Doorgang van de 11:11" te openen en te activeren. Niet eerder kwamen zoveel mensen op verschillende plekken op aarde in afgestemde harmonie bijeen.

De mensen droegen witte kleding als symbool van zuiverheid en om daarmee de boodschap van Verbondenheid en Eenheid uit te dragen. Die dag werden er gedurende 38 aaneengesloten uren over de hele wereld "Verenigde Bewegingen" en "Heilige Dansen" uitgevoerd door "Hoofdcylinders" en "Ankergroepen" op de tijdstippen 11:11 AM, 11:11PM en 11:11PM Greenwich Mean Time.

Hoofdcylinders en Ankergroepen

Op 11-01-1992 waren er twee zogenaamde Hoofdcylinders die de 11:11-ceremonie uitvoerden: één in Egypte bij de Grote Piramide en één in Nieuw-Zeeland. Een Hoofdcylinder is een groep van mensen die letterlijk en figuurlijk een spilfunctie vervullen voor de 11:11-activering. De Hoofdcylinder wordt aangeduid met "Ground Zero" waarmee het een middelpunt vormt tijdens de activering van een nieuwe 11:11-Poort.

De binnenkomende 11:11-energie wordt in verdichte, geconcentreerde vorm aangetrokken, gestabiliseerd en vanaf die Hoofdcylinder over de hele wereld verspreid. Die energie wordt vervolgens door de verschillende Ankergroepen verankerd. Ankergroepen zijn groepen van mensen die eveneens deelnemen aan een 11:11-activering. Deze groepen bevinden zich op verschillende plaatsen verdeeld over de Aarde en vormen een essentiële ondersteuning tijdens een activering en opening van een nieuwe 11:11-Poort.

Zowel de Hoofdcylinders als de Ankergroepen zijn wezenlijk noodzakelijk voor de activering van een nieuwe poort. Samen zijn ze in eenheid verbonden. Zonder één of meerdere sterke Hoofdcylinders kan de binnenkomende energie niet gestabiliseerd worden, noch doorgestuurd worden naar de Ankergroepen. Hiermee kan de 11:11-energie niet verder verspreid worden over de hele wereld.

Een Hoofdcylinder benodigt altijd evenwichtige, krachtige, heldere en bewuste mensen die volgens de ceremonie al bewegend en dansend deelnemen en toegewijd zijn om deze energie te verankeren. Een Hoofdcylinder kan niet zonder Ankergroepen.

Immers Ankergroepen ondersteunen de functie van de Hoofdcylinder. Naar mate er meer Ankergroepen zijn die deze rol vervullen, zal het effect des te krachtiger zijn en zal de verankering des te sterker zijn.

De 11:11-Poorten

Na het openen en activeren van de Eerste Poort op 11 januari 1992 zijn er inmiddels nog zeven poorten geopend. In totaal zullen er, hoe kan het ook anders, 11 poorten geopend worden; iedere keer met behulp van de ceremonieën van de Hoofdcylinder(s) en de Ankergroepen. Elke doorgang door een nieuwe poort vertegenwoordigt een volgende fase of inwijding in de bewustzijnsverhoging. Bij de activatie en opening van de Eerste Poort ging het om het bewustzijn: "Onze harten helen." De Tweede 11:11-Poort werd geactiveerd op 05-06-1993 met behulp van de Hoofdcylinder in Ecuador.

Het thema of bewustzijn was toen: "En de twee zullen Eén worden." In 1997 werd op drie verschillende data de Derde Poort geactiveerd te weten op 17 mei, 17 augustus en 12 oktober. De Hoofdcylinders bevonden zich respectievelijk in Slovenië, Montana en Australië. Hierbij ging het om het hoofdthema: "Expansie in Eénzijn" met de drie subthema's voor de drie genoemde locaties: "Geboorte van ons Eénzijn", "Insertiepunt van de Grotere Realiteit in het Huidige Moment" en "Het verankeren van de Grotere Liefde."

De Vierde Poort werd geopend op 11 augustus 1999 door middel van de Hoofdcylinder op Tahiti, waarbij "Herijken van ons Evolutionaire Labyrint" centraal stond. Deze datum bleek niet zo maar gekozen, maar was een zeer bijzondere dag in dat jaar. Op die 11e augustus vond er namelijk een zonsverduistering plaats en wel op het tijdstip: 11:11 uur. De Hoofdcylinder op Hawaï zorgde voor activatie van de Vijfde Poort op 19 oktober 2002. Deze keer ging het om: "Persoonlijke Vrijheid." Op 24-05-2004 werd dankzij de Hoofdcylinder in Ierland de Zesde Poort tot activeren gebracht: "Eén Aarde-Eén Zijn."

In India werd op 30-31 oktober 2004 door de Hoofdcylinder aldaar met het thema: "Het Onzichtbare Zien" de Zevende Poort geopend. Tenslotte werd vorig jaar op 11-02-2007 de Achtste Poort geactiveerd: "Het Ontwaken van het Lotushart-het binnentreden van de Lotuswereld." Dit gebeurde door middel van de Hoofdcylinder op het Spaanse eiland Mallorca. De komende tijd zullen er nog drie poorten geactiveerd worden. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gaan gebeuren. Wel is bekend dat dit voor eind 2011 zal gebeuren.

Immers naar verluid zal de 11:11-Poort op 11-11-2011 gesloten worden. Verwacht wordt dat het hierna niet meer mogelijk zal zijn voor die mensen, die dan nog steeds volgens het afgescheidenheidsbewustzijn in dualiteiten blijven denken en handelen, deze brug naar Eenheid en Verbondenheid te betreden. Het zou niet verbazingwekkend zijn wanneer de Negende Poort geactiveerd zal worden in 2008, want 2008 speelt in dit kader een belangrijke rol; net als 2009 overigens. Meer hierover in deel drie en tevens slot in deze trilogie over het 11:11-fenomeen.

Referenties:Het 11:11-fenomeen (deel 3 - slot)

door Nico Appelman
Wereldwijd zien steeds meer mensen 11:11 op digitale displays. 11:11 blijkt één van de codes te zijn die onder andere ons DNA activeert en daarmee de geest ontwaakt naar bewustzijnsverhoging. "The 11:11-symbol is directly related to 2012 and announces that a particular change is eminent and that a new course in our destiny has been prepared." Het wordt geassocieerd met een wake-up-call-code: het is tijd om te ontwaken en "wakker" c.q. bewust te worden en ons klaar te maken voor de komende veranderingen.

"Those numbers would appear to signal the upcoming change." "The changes we experience now in daily life are only to teach us to recognize the real event of 2012 and thus learn to prepare for it. The earth and even the solar system and galaxy seem to be also preparing for the change". "Eenmaal geactiveerd door de 11:11-energie zullen we een Grotere Realiteit betreden en meer synchroniciteiten ervaren. In dit laatste deel volgt een numerologische blik op dit fascinerende thema en het bijzonder krachtige cijfer 11: "considered a Master Number or Power Number."

Numerologie

Numerologie is de getallenleer; de kennis van de getallen. Deze leer bestaat al vele eeuwen en is door verschillende wijsgeren bestudeerd en toegepast. "Net als alle andere is deze wetenschap op feiten gebaseerd."

De rol van het toeval wordt uitgesloten, omdat deze in de visie van de numerologen niet bestaat. Binnen de numerologie heeft elk getal zijn eigen trilling en daarmee zijn eigen specifieke eigenschappen. Cijfers geven ons ervaringen die het leven ons te bieden heeft. Zo worden de enkelvoudige getallen 1 t/m 9 onderscheiden en daarnaast de zogenaamde hoekgetallen 11, 22 en 33. Deze hoekgetallen werken zowel in positieve als in negatieve zin veel krachtiger dan de enkelvoudige cijfers. "Het getal 11 beschikt over grote macht en kracht."

Het hoekgetal 11

Het hoekgetal 11 heeft net als de andere hoekgetallen 22 en 33 een dienende functie: de mensheid volkomen onzelfzuchtig dienen door zoveel mogelijk menselijk begrip aan te kweken. Het wordt in verband gebracht met leiderschap en leiderschapskwaliteiten en anderen voorgaan door een bron van inspiratie te zijn voor anderen.

Deze leiders zijn vaak oude(re) zielen met een grote intuïtie, spiritueel en doelbewust. Het zijn mensen met geestelijk inzicht, innerlijke kracht en idealistisch in het meehelpen om het verbeteren van de wereld te realiseren. Deze personen zijn brengers van het Licht en het Leven. Ze leven veelal in een andere realiteit of dimensie en kunnen van daaruit voor openbaring(en) zorgen.

11 als lotsbestemming

Het cijfer 11 als lotsbestemming bepaalt wat het eigenlijke doel van ons leven zou moeten zijn. Gaan we met de flow van die bestemming mee dan creëren wij evenwicht en balans. Het bestemmingsgetal van een persoon is te berekenen uit de som van de dag, maand en jaar van geboorte. Iemand die geboren is op 18-09-1991 heeft als bestemmingsgetal: 1+8+0+9+1+9+9+1=38=3+8=11. Het frappante is dat 21-12-2012 ook op 11 uitkomt!

Elf als bestemmingsgetal heeft te maken met Verlichting en/of Zelfverlichting; een spirituele weg. Het is onze bestemming om activiteiten te ondernemen om de ware zin van ons bestaan te achterhalen en die te doorgronden en te begrijpen. Het is gericht op openbaringen en onthullingen en deze leren te delen of te beleven met anderen.

Binnen ons spirituele proces is het aan ons om te leren geloven en op onze intuïtie te vertrouwen om rust, vrede en balans te vinden. Het gaat erom tot een beter inzicht van het leven te komen en daarmee dichter bij de waarheid: de waarheid van zowel de stoffelijke wereld als de niet-stoffelijke wereld en met beide dimensies in contact te staan.

11 als bestemmingskoers

Vanuit de numerologie wordt hiermee aanvullende informatie gegeven over bestemming en lot. Het lot beschrijft waarom we hier zijn en de bestemmingskoers vertelt welke specifieke doelen we daarbij zouden kunnen nastreven. De 11 symboliseert het dienen van de mensheid: dienstbaarheid staat centraal.

Bij het varen van de bestemmingskoers moet er voldoende aandacht zijn voor spiritualiteit en geestelijk leven. Er ligt geen nadruk op geld, materie of roem, maar op Ver-lichting en begrip voor onszelf en onze medemensen. Wees verdraagzaam en een liefdevol voorbeeld voor anderen. Wees een Lichtwerker, een Wegwijzer.

Geadviseerd wordt om gelijkgestemden op te zoeken die ons mentaal en spiritueel kunnen steunen, stimuleren en inspireren en om tevens bewust te ZIJN; alert te zijn en de eigen kennis en inzichten te delen met anderen. Deel je ideeën en wijsheden, maar dring de niet op aan anderen. Immers: niet iedereen wil of kan het zelfde pad bewandelen.

2008 en 2009

De komende jaren zal de 11:11-energie zich verder cultiveren en verankeren. Verschillende data zullen in het kader van het 11:11-fenomeen belangrijk zijn, omdat dan het bewustzijnsniveau nog verder verhoogd zal worden. Numerologisch gezien spelen 2008 (2+0+0+8=1) en 2009 (2+0+0+9=11) een rol van betekenis.

Het gaat om de volgende nog resterende data in 2008: 1 oktober, 10 oktober, 11 oktober, 19 oktober, 28 oktober, 29 oktober, 1 november, 10 november, 11 november, 19 november, 28 november en 29 november waarop de 11:11-energie zich cultiveert. Voorbeeld: 29 oktober 2008 = 29-10-2008 = 11-1-1, wat gezien kan worden als 11:11.

Als we het hebben over 2009, dan begint 2009 al meteen goed op 1 januari 2009= 1-1-11. In januari 2009 komen dezelfde dagen terug als in de maanden oktober en november. In 2009 gaat het om: 1, 10, 11, 19, 28 en 29 januari om 1, 10, 11, 19, 28 en 29 oktober en om 1, 10, 11, 19, 28 en 29 november welke extra belangrijke dagen vormen in het kader van de 11:11-energie en het verhogen van het bewustzijn.

Tot slot: 2011 en 2012

"The year 2011 will have great significance. Consciousness will evolve in full swing. January 1 in 2011 we find 1-1-11, which could be seen as 11:11. November 11 2011 = 11-11-11: this promises to accelerate consciousness towards 2012."

In 2012 zal op 21-12-2012 (2+1+1+2+2+0+1+2=11!) de winterzonnewende zon niet alleen op z'n laagste punt staan, maar zal tevens op deze dag de Grote Galactische Uitlijning plaatsvinden en de Mayakalender aflopen op datzelfde magische tijdstip: 11:11 uur. 11:11 uur kan hiermee gezien worden als "eindtijd" of als "Einde der Tijden", maar eveneens als "Begintijd": tijd voor een nieuw begin; een nieuw tijdperk: "A New Age."

Namasté.

Referenties: