2010: het Jaar van NESARA?

door Nico Appelman
Kunnen we in het verlengde van Disclosure het in werking treden van de NESARA dit jaar verwachten?
Waarom is de afkondiging van NESARA jarenlang bewust en moedwillig tegengewerkt? Welke rol speelt NESARA binnen het fenomeen Full Contact: het contact met buitenaardsen? Welke voordelen liggen er in het verschiet voor Amerika en de rest van de wereldbevolking wanneer deze NESARA van kracht wordt? Waarom is het niet ondenkbaar dat juist in deze tijd, waarin het financiële systeem onder druk staat, de financiële instorting niet doorzet maar waarschijnlijk zal overvloeien in NESARA?

N.E.S.A.R.A.

NESARA staat voor National Economic Security And Reformation Act. Deze Nationale Economische Veiligheids- en Hervormingswet is een Amerikaanse wet die door voormalig President Clinton op 10 oktober 2000 werd ondertekend. Eerder datzelfde jaar passeerde deze wet al in het geheim het Amerikaanse Congres. Sinds die tijd zijn er vele handelingen, handtekeningen en procedures geweest ter voorbereiding op het afkondigen van deze wet. Dit moest allemaal zeer zorgvuldig gebeuren, omdat het implementeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben met buitengewoon grote sociaal-economische en politieke gevolgen. Er zijn niet geheel onterecht veel mensen die zich hard maken voor het bekend maken van de bevolking met deze wet, juist vanwege de enorme voordelen die de afkondiging van NESARA met zich mee gaat brengen.

Historie

Het ontstaan van deze wet ligt in de jaren 1970-1980 in de Verenigde Staten. Banken verkochten toen op illegale wijze boerderijen van Amerikaanse boeren vanwege hypothecaire schuld. De boeren spanden rechtszaken aan en werden door het Hooggerechtshof in het gelijk gesteld: de openbare verkopen van boerderijen waren het gevolg geweest van illegale interventies die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid. Ditzelfde was eerder ook al ontdekt door een oud-CIA-agent. Deze rechters deden verder onderzoek naar andere vormen van onrechtmatig handelen en deden nog een vondst. Het Hooggerechtshof concludeerde namelijk dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting eveneens onwettig was en dat er feitelijk sprake was van fraude naar de Amerikaanse bevolking toe. Deze rechters, die zeiden overtuigende bewijzen van deze fraude te hebben, vonden dan ook dat deze onrechtmatige activiteiten gecompenseerd moesten worden door de gedupeerden in heel Amerika hun geld terug te geven. De rechters waren zich bewust van het feit dat hiervoor een drastische hervorming van het hele economische systeem en belastingstelsel noodzakelijk was. Door het Hooggerechtshof werden vijf rechters aangesteld die niet alleen de mogelijkheden tot deze hervormingen gingen onderzoeken, maar ook deze vervolgens ten uitvoer zouden gaan brengen. Deze rechters hadden de vereiste hervormingen vastgelegd in een wet: de NESARA.

Tegenwerking

Sinds de ontwikkeling van het NESARAproces is het traject gepaard gegaan met veel weerstand en verzet. Dit verzet tegen het implementeren van deze wet kwam uit specifieke kringen die hier geen belang in zien. Mensen die werken in het banksysteem, bij overheden en militaire groepen vrezen niet onterecht dat door de invoering van NESARA hun macht fors zal verminderen of zelfs zal verdwijnen. Deze mensen proberen al jaren de afkondiging van deze wet tegen te houden. Tot deze groep van mensen behoren ook de mensen die deel uit maken van de duistere en negatieve elite: de Illuminatibankiers. Deze mensen zetten alle mogelijke middelen in om tegen elke prijs deze wet tegen te werken en tegen te houden. Zij zetten hoog in en deinzen er niet voor terug om daar geweld bij te gebruiken. Dat dit laatste het geval is geweest, wordt duidelijk als het verband tussen NESARA en de aanslagen op 11 september 2001 in dit kader belicht wordt.

NESARA en 9-11

De wet NESARA zou op 11 september 2001 om 10.00 uur 's morgens in de Verenigde Staten afgekondigd worden. Echter één uur voordat dit ging plaatsvinden, werd hier op een zeer gewelddadige manier een stokje voor gestoken door de reeks van beruchte en verwoestende aanslagen. Hierbij werd de hele uiteenzetting van NESARA vernield. De eerste aanslag op de Twin Towers vernietigde een zeer belangrijk computercentrum. Deze computer zou die ochtend beginnen met het downloaden van computerinformatie aan alle banken in heel Amerika om daarmee het nieuwe banksysteem in gang te zetten. Het Pentagon was het tweede doelwit, waarbij uitgerekend het pas gerenoveerde deel van het Marine Communicatie Centrum (MCC) getroffen werd. Dit MCC moest een belangrijke rol spelen in alle communicatie voor , tijdens en na de afkondiging van NESARA.

In Pennsylvanië vond de derde aanslag plaats. Daar raakte een vliegtuig exact de locatie van een ondergrondse bunker van waaruit het nieuwe banksysteem zou worden opgezet. Deze plek zou zijn gemarkeerd middels een duidelijk zichtbare kalkcirkel op de grond. Ooggetuigen die dit hebben gezien, zijn later door de FBI het zwijgen opgelegd. Een andere merkwaardige observatie van deze ooggetuigen was, dat er al na enkele minuten na het neerstorten van het vliegtuig zeer veel FBI-agenten op de plaats van het 'ongeluk' waren. Alsof er sprake was van handelen met voorkennis en zij eigenlijk al wisten dat dit ging gebeuren. Dit werd later bevestigd door verschillende hoge functionarissen in het leger en marine. Zij hebben toegegeven dat ze ruim voor die bewuste datum al op de hoogte waren van de aanslagen. Dit alles overwegende maakt het niet aannemelijk dat deze aanslagen veroorzaakt zouden zijn door Al Q'Aida terroristen, iets wat de reguliere media ons graag (hebben) willen laten geloven. Nee, hier zijn andere belangen die een rol spelen. De aanslagen zijn bewust en moedwillig gepleegd door meedogenloze machtswellustigen die doelgericht hun plannen ten uitvoer hebben gebracht. Het maakt onderdeel uit van hun strategie van creëren van chaos en angst zaaien, zodat verdere vrijheidsbeperkende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Immers: zij zien geen enkel persoonlijk voordeel in de afkondiging van NESARA.

Voordelen NESARA

Wanneer de NESARA wet van kracht zal worden, zal dit enorme gunstige sociaal-economische gevolgen met zich mee brengen. De veranderingen zullen eerst in Amerika beginnen en zich daarna verspreiden over de rest van de wereld inclusief Nederland. Het belangrijkste is dat deze wet Vrede, Vrijheid en Voorspoed voor alle mensen op Aarde zal zorgen. In één klap kan er dan een einde gemaakt worden aan armoede, onrechtvaardigheid en oorlog. Alle agressieve acties zullen gestopt worden en de Amerikaanse troepen zullen naar Amerika teruggeroepen worden. Corrupte regeringen over de hele wereld zullen binnen enige jaren veranderd of vervangen worden. Er zal een kwijtschelding van bankschulden plaatsvinden in de meeste landen. Bovendien zullen we weer teruggaan naar de goudstandaard. Dit zal zorgen voor een nieuwe prijsindex voor producten, goederen en diensten. Het gevolg hiervan zal zijn dat de prijzen zullen dalen. Er zal weinig of geen inflatie voorkomen omdat er een koppeling zal zijn aan de goudprijs. Een land kan dus ook niet meer zo maar ongelimiteerd geld bijdrukken. Inkomstenbelasting zal geleidelijk afgeschaft worden binnen twee tot vier jaar na afkondiging van NESARA. Tevens zal apparatuur voor vrije energie beschikbaar gesteld worden net als technologieën om onze verontreinigde lucht, ons vervuilde water en Aarde te reinigen. De uitkeringen zullen omhoog gaan en de pensioenen en investeringen die mensen hebben, zullen beschermd worden. Beleggingen op effectenbeurzen zullen hun waarde behouden. Het huidige financiële systeem zal niet instorten maar waarschijnlijk overvloeien in NESARA. Alle mensen zullen dezelfde rechten krijgen.

De afkondiging

Wanneer de NESARA afgekondigd zal worden, zal dit gebeuren via de grote radio- en televisiestations. Het normale programma zal onderbroken worden met uitleg hierover. De Hoofdrechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zal deze wet afkondigen en het één en ander in een verklaring toelichten. In zijn betoog zal de rechter informatie geven over het nieuwe banksysteem, het kwijtschelden van schulden, de geschiedenis en het ontstaan van NESARA en hoe de voordelen die de NESARA met zich meebrengt in de vorm van verbeteringen zullen worden doorgevoerd in Amerika. Binnen het hele afkondigingsproces zullen naast rechters ook andere sprekers hun bijdrage gaan leveren: onder andere experts in de Grondwet, experts op sociaal-economisch gebied en mensen die al jaren betrokken zijn (geweest) bij de hele totstandkoming van deze wet. Na de afkondiging zullen regelmatig vervolgconferenties gegeven worden om mensen te blijven informeren over de ontwikkelingen in dit proces. Het internationale domino-effect van NESARA zal er voor zorgen dat er veel verbeteringen zullen komen voor andere volkeren van de wereld. Zo zullen er massaleveranties van humanitaire welvaartsprogramma's in andere landen gaan beginnen.

NESARA, Disclosure en Full Contact

NESARA, Disclosure en Full Contact houden nauw verband met elkaar en zullen als parallelprocessen ongeveer gelijktijdig plaatsvinden. Zodra NESARA afgekondigd wordt, zal de wereldbevolking onder andere verteld worden over het bestaan van buitenaardse intelligentie die de Aarde regelmatig bezoekt en wat zij hier komen doen. Dit informeren zal via de media gebeuren, die dan inmiddels dan niet meer onder censuur staan van de elitaire groepering. De ruimteschepen wachten tot ze zich volledig kunnen en mogen laten zien. Na de afkondiging van NESARA en Disclosure (zie Spiegelbeeld, maartnummer) zullen ruimtelandingen kunnen plaatsvinden en zal "Full Contact": contact met buitenaardsen niet onwaarschijnlijk meer zijn. Na NESARA en Disclosure zal de bevolking eveneens geïnformeerd worden over hoe de waarheid precies was. Dan zal er ook openheid komen over wie die duistere elite waren en wat ze van plan waren.

Arrestaties

Zodra de NESARA van kracht wordt, betekent dit dat de oude negatieve machten op Aarde grotendeels zijn uitgeschakeld. Dat betekent dat de voorbereidingen hiervoor inmiddels in volle gang zouden moeten zijn. Dit blijkt ook het geval te zijn. Achter de schermen wordt hier in het geheim hard aan gewerkt. Momenteel vinden er allerlei arrestaties plaats. Hierover staat niets in de reguliere media omdat er nog niets naar buiten kan en mag komen. Deze arrestaties kunnen juist nu plaatsvinden nadat President Obama in december 2009 twee belangrijke wetten ondertekend heeft. Door een aanpassing in een wet zorgde Obama er voor dat Interpol, de Internationale Politie Organisatie, haar immuniteit terugkreeg. Dit maakte het voor Interpol weer mogelijk om zonder beperkingen iedereen die zich verdacht en/of schuldig heeft gemaakt aan corruptie binnen de politiek, bankensector, volkerenmoord, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid op te pakken en voor het ICC, het International Criminal Court, te dagen. Momenteel lopen er internationaal honderden arrestatiebevelen.

Zo heeft niet geheel toevallig op vijf januari dit jaar een militaire delegatie uit Israël hun bezoek aan Engeland afgezegd uit angst opgepakt en vervolgd te worden in verband met oorlogsmisdaden. De tweede wet die Obama eind december 2009 ondertekende, was de Human Rights Enforcement Act 2009: een wet die te maken heeft met misdaden tegen de mensheid die het mogelijk maakt om (Nazi)criminelen en andere misdadigers die in Amerika wonen op te kunnen pakken. De gaande arrestaties lijken direct verband te houden met de aanstaande afkondiging van NESARA, Disclosure en Full Contact. Maar voor het zover is, zullen eerst de sleutelfiguren: de negatieve elite en hun onderdanen uitgeschakeld (moeten) gaan worden. Wat dat betreft kunnen we waarschijnlijk nog wat weerstand verwachten bij hun "laatste stuiptrekkingen", omdat zij tot het eind aan toe zullen blijven vechten voor hun macht en hun machtsposities. Juist om die reden kunnen er geen datums genoemd worden waarop de afkondiging zal plaatsvinden.

Slot

Of 2010 daadwerkelijk het Jaar van het afkondigen van NESARA zal worden, is nog afwachten. Duidelijk is dat er zich momenteel achter de gordijnen van het wereldtoneel veel meer afspeelt dan wij vermoeden en dan er ons verteld wordt. De arrestaties die juist nu plaatsvinden wijzen echter wel in die bedoelde richting. Immers de reiniging van de Aarde van die duistere, kwade en negatieve krachten is inmiddels in volle gang en baant daarmee de weg vrij voor NESARA, Disclosure en Full Contact en daarmee voor een Nieuwe Tijd: een tijdperk van Licht, Liefde, Eenheid, Overvloed en Vrede. Namasté.

Referenties: